Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči budou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů až do naplnění oborů. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1.března. V rámci příjimacího řízení se konají centrálně zadávané jednotné přijímací testy podle §60b zákona č. 561/2004 Sb. Specifické přijímací zkoušky, talentové zkoušky, nebo přijímací rozhovory vyhlášené ředitelem školy podle §60 zákona č. 561/2004 Sb., se nekonají

Stanovený vzorec pro výpočet bodů

Počet bodů je stanoven podle následujícího postupu. Nejprve je stanoven počet bodů ze ZŠ:

Body ze ZŠ = 400 - 100 * ( (P81 + P82 + P91) / 3 ), kde:
   P81 je průměr z 1. pololetí 8 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
   P82 je průměr z 2. pololetí 8 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
   P91 je průměr z 1. pololetí 9 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Počet bodů ze ZŠ se zaokrouhlí na celé číslo a dále se přičítá nebo odečítá podle známek z ČJ (u cizinců anglický jazyk), Ma a Fy (nebo z odpovídajících předmětů školních vzdělávacích programů) v 8. třídě (1. a 2. pololetí) a v 1. pololetí 9. třídy:

   +2 body za každou jedničku z českého jazyka
   +10 bodů za každou jedničku z matematiky a fyziky
   -2 body za každou trojku z českého jazyka
   -10 bodů za každou trojku z matematiky a fyziky
   -10 bodů za každou čtyřku z českého jazyka
   -50 bodů za každou čtyřku z matematiky a fyziky
   -30 bodů za každou pětku z českého jazyka
   -100 bodů za každou pětku z matematiky a fyziky

Dále se odečítá podle známek z chování v 8. třídě (1. a 2. pololetí) a v 1. pololetí 9. třídy:
   -5 bodů za každou dvojku z chování
   -100 bodů za každou trojku z chování

Maximální počet bodů ze ZŠ je 366, dále se pak k výsledku přičítají body za výsledky z jednotných přijímacích testů, jak je popsáno níže.

Stanovený vzorec pro výsledky z jednotných přijímacích testů

Na základě jednotných přijímacích testů je dále možné body ze ZŠ doplnit o body získané v těchto testech, přičemž se jednotlivé body ještě násobí takto:

   Český jazyk a literatura maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben 3, tedy maximálně 150 bodů.
   Matematika maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben 8, tedy maximálně 400 bodů.

Maximální počet bodů z jednotných přijímacích testů je 550, k tomu se ještě přičítají výsledky z bodů ze ZŠ, jak je uvedeno výše.

Stanovený vzorec pro celkový výpočet bodů

Celkový počet bodů je dám součtem bodů ze ZŠ a bodů za výsledky jednotných zadávaných přijímacích testů dle výpočtů výše, tedy maximálně 916 bodů.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky:

 • se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.
 • se v případě prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka stanovuje podmínka absolvovat rozhovor ověřující znalost českého jazyka se zástupcem vedení školy, zástupcem vyučujících českého jazyka a zástupcem vyučujících odborných předmětů. Jazyková znalost je hodnocena ve třech kritériích a) Užití jazykových prostředků v rámci běžné komunikace s pracovníky školy (max 3 body), b) Užití jazykových prostředků v rámci prezenčního studia v českém jazyce v daném oboru vzdělávání (max. 6 bodů) a c) Funkční užití jazykových prostředků v rámci BOZ/PO a práce v laboratořích i dílnách (max. 6 bodů). Uchazeč musí rozhovor konat a získat alespoň 5 bodů z 15 možných bodů, čímž prokáže dostatečnou jazykovou znalost, která je ke studiu nezbytná.
 • se v případě prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka stanovuje výsledné pořadí za pomocí redukovaného hodnocení všech uchazečů – hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Uchazeč cizinec se pak do výsledného pořadí zařadí podle pořadí v redukovaném hodnocení tak, že jsou mu stanoveny fiktivní redukované body z přijímací zkoušky z českého jazyka označené písmenem R.
 • se hodnotí známkou z chování 1 – velmi dobré v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známku z chování, nebo její ekvivalent.
 • se v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známku z předmětu český jazyk, nebo jeho ekvivalentů, započte se známka z předmětu anglický jazyk, nebo jeho ekvivalentů.
 • se v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známky dle klasifikační stupnice podle §3 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., zpracuje písemný dokument o převodu známek ze zahraničních vysvědčení, kde ředitel stanoví započtené známky z českého jazyka, matematiky, fyziky, chování a výsledný průměr za obě pololetí 8. řočníku a 1. pololetí 9. ročníku.
 • se v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známky rozdělené do dvou pololetí, nebo jejich ekvivalentů, započítají shodně původní známky do obou pololetí. Obdobný postup bude použit i v případě, že známky jsou sice rozděleny do pololetí, ale v jenom z pololetí chybí určitý předmět, nebo jeho ekvivalent, který se používá ve vzorci pro výpočet bodu ze ZŠ.

Uchazeči, kterým nebyly uděleny známky v jednom z pololetí 8. nebo 9. třídy

V případě uchazečů dotčených novelou č. 233/2020 Sb., případně návazným opatřením obecné povahy, nebo jiným závazným legislativním předpisem, který zakazuje známky započítat, nebo umožňuje nestanovit známky v jednom z pololetí 8. nebo 9. třídy se v rámci příjimacího řízení chybějící známky nahradí známkami z opačného pololetí stejného školního roku v daném ročníku. Například v případě doložení vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2019/2020 probíhajícího v období pandemie nemoci covid-19 se namísto těchto známek, použíjí známky z 1. pololetí téhož roku.

V případě uchazečů, kteří podle školního vzdělávacího plánu ZŠ nemají na vysvědčení známky z předmětů český jazyk, matematiky nebo fyzika se započítají známky z ekvivaletních předmětů a modulů, které tuto látku zahrnují. V případě, že dané předměty, nebo jejich ekvivalenty nebyly v příslušném pololetí vyučovány, započítá se známka z nejbližšího vyššího, nebo následně i nižšího pololetí.

Doplňující informace

 • Pro přijetí v oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika zaměření A i E je na přihlášce nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu dle §59 odst.1 a §60a odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. v aktuálním znění v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb. pro výše uvedený obor. Potvrzení je možné přiložit i jako přílohu k přihlášce.
 • Pro přijetí v oboru 18-20-M/01 Informační technologie zaměření C není potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu třeba.
 • Přijímací řízení je společné pro všechny obory.
 • V případě, že je žák v pololetí nehodnocen ze všech předmětů, použije se pro výpočet bodů v tomto pololetí průměr známek z konce 8.třídy a známka z chování se stanoví na hodnotu 1 - velmi dobré. V přídech, kdy je žák v pololetí nehodnocen pouze z některých předmětů, se tyto předměty do výpočtu průměru nezapočítají a nelze za ně získat ani ztratit žádné body.
 • Z důvodu pružné informovanosti uchazečů o průběhu přijímacího řízení prosíme na přihlášce vyplnit e-mail uchazeče.
 • O úpravě testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení. Posudek je třeba doložit k přihlášce ke vzdělávání.
 • Před nástupem ke studiu musí žák doložit úspěšné ukončení základního vzdělání a splnění povinné školní docházky vysvědčením z 2. pol 9. třídy. Cizinci dle § 20 odst. 4 školského zákona mohou tuto skutečnost doložit buď úředně ověřeným překladem originálu vysvědčení ze zahraničí, které toto dokazuje, nebo v případě úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (např. povinná školní docházka v délce 8 let v jiném státě) dle § 108 školského zákona dokládá uznáním rovnocennosti nebo uznáním platnosti zahraničního vysvědčení v České republice. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán jeden z výše uvedených dokladů, předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. prvním dnem školního roku.
 • Pokud uchazeč není občanem Evropské unie, prokáže nejpozději v den zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území České republiky dle §20 odst. 3 školského zákona.