Kritéria přijímacího řízení pro rok 2024/2025

Uchazeči budou do denní formy studia oborů 18-20-M/01 Informační technologie i 26-41-M/01 Elektrotechnika a všech zaměření přijímáni podle těchto kritérií, které stanovuje jejich jednoznačné pořadí stanoveného dle celkového počtu dosažených bodů, či v případě shody těchto bodů dle kritérií níže uvedených, až do naplnění kapacity jednotlivých oborů a jejich zaměření. Uchazeč odevzdá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení v řádném termínu dle platné legislativní úpravy pro daný školní rok. V rámci přijímacího řízení se konají jednotné přijímací zkoušky podle §60b zákona č. 561/2004 Sb. Specifické školní přijímací zkoušky, školní talentové zkoušky, nebo přijímací rozhovory vyhlášené ředitelem školy podle §60 zákona č. 561/2004 Sb., se nekonají.

Předpokládaný počet otevíraných tříd

Ve školním roce 2024/2025 budeme přijímat následující počty uchazečů:

1) 18-20-M/01 Informační technologie, školní vzdělávací program C / Programování a aplikace počítačů : 96 uchazečů(ek).

2) 26-41-M/01 Elektrotechnika, školní vzdělávací program E / Elektronické počítačové systémy : 32 uchazečů(ek).

3) 26-41-M/01 Elektrotechnika, školní vzdělávací program A / Aplikace počítačů v automatizaci a robotice : 32 uchazečů(ek).

Stanovený vzorec pro výpočet bodů

Počet bodů je stanoven podle následujícího postupu. Nejprve je stanoven počet bodů ze ZŠ:

Body ze ZŠ = 400 - 100 * ( (P81 + P82 + P91) / 3 ), kde:
   P81 je průměr z 1. pololetí 8. třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
   P82 je průměr z 2. pololetí 8. třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
   P91 je průměr z 1. pololetí 9. třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Počet bodů ze ZŠ se zaokrouhlí na celé číslo a dále se přičítá nebo odečítá podle známek z českého jazyka (u cizinců anglický jazyk), matematiky a fyziky (nebo z odpovídajících předmětů školních vzdělávacích programů) v 8. třídě (1. a 2. pololetí) a v 1. pololetí 9. třídy:

   +2 body za každou jedničku z českého jazyka
   +10 bodů za každou jedničku z matematiky a fyziky
   -2 body za každou trojku z českého jazyka
   -10 bodů za každou trojku z matematiky a fyziky
   -10 bodů za každou čtyřku z českého jazyka
   -50 bodů za každou čtyřku z matematiky a fyziky
   -30 bodů za každou pětku z českého jazyka
   -100 bodů za každou pětku z matematiky a fyziky

Dále se odečítá podle známek z chování v 8. třídě (1. a 2. pololetí) a v 1. pololetí 9. třídy:
   -5 bodů za každou dvojku z chování
   -100 bodů za každou trojku z chování

Maximální počet bodů ze ZŠ je 366, dále se pak k výsledku přičítají body za výsledky z jednotných přijímacích zkoušek, jak je popsáno níže.

Stanovený vzorec pro výsledky z jednotných přijímacích zkoušek

Jednotné přijímací testy jsou povinnou součástí přijímacího řízení. Budou konány v termínech 12.dubna 2024 a 15.dubna 2024. Pokud se uchazeč na testy nedostaví, je povinen do 3 dnů se písemně omluvit řediteli školy a v případě uznání omluvy bude testy konat v náhradních termínech 29.dubna 2024 a 30.dubna 2024.

Na základě jednotných přijímacích zkoušek je dále možné body ze ZŠ doplnit o body získané v těchto zkouškách, přičemž se jednotlivé body ještě násobí takto:

   Český jazyk a literatura maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben 3, tedy maximálně 150 bodů.
   Matematika maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben 8, tedy maximálně 400 bodů.

Maximální počet bodů z jednotných přijímacích zkoušek je 550, k tomu se ještě přičítají výsledky z bodů ze ZŠ, jak je uvedeno výše.

Stanovený vzorec pro celkový výpočet bodů

Celkový počet bodů je dám součtem bodů ze ZŠ a bodů za výsledky jednotných přijímacích zkoušek dle výpočtů výše, maximálně 916 bodů. Uchazeč, který jakýkoliv podklad uvedený výše nepředloží, bude hodnocen za tento podklad 0 bodů, není-li dále stanoveno jinak. Pozdější termín pro předložení podkladů se nestanovuje.

Určení pořadí uchazečů, kteří mají shodný celkový počet bodů

Pořadí uchazečů je stanoveno dle celkového počtu dosažených bodů tak, že uchazeč s více body, je zařazen před uchazeče s méně body. V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhnou stejného celkového počtu bodů, určí se jejich výsledné pořadí seřazením podle počtu bodů získaných z jednotných přijímacích zkoušek z matematiky před vynásobením, přičemž uchazeč s vyšším počtem bodů bude umístěn vždy před uchazeče s počtem nižším. V případě shody celkového počtu bodů i počtu bodů z jednotných přijímacích zkoušek z matematiky před vynásobením se výsledné pořadí určí podle průměru známek z 1. pololetí 9. třídy základní školy, tak že uchazeč s nižším průměrem známek je zařazen před uchazeče s vyšším průměrem a v případě další shody se postup opakuje nejprve s průměrem 2. pololetí 8. třídy a pokud ani to nepostačuje tak následně i s průměrem 1. pololetí 8. třídy. Pokud výše uvedená pravidla ani tak jednoznačné pořadí nestanoví, bude přistoupeno k náhodnému losu za přítomnosti ředitele a zástupce školské rady, kdy losování bude veřejné, informace o něm bude zveřejněna na stránkách školy a zákonní zástupci účastníků řízení, o jejichž pořadí bude rozhodováno, budou pozvání s předstihem alespoň 12 hodin e-mailem. O tomto losování bude proveden zápis, který bude součástí spisové dokumentace dotčených uchazečů.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky:

 • se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.
 • se v případě prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka stanovuje podmínka absolvovat rozhovor ověřující znalost českého jazyka se zástupcem vedení školy, zástupcem vyučujících českého jazyka a zástupcem vyučujících odborných předmětů. Jazyková znalost je hodnocena ve třech kritériích a) Užití jazykových prostředků v rámci běžné komunikace s pracovníky školy (maximálně 3 body), b) Užití jazykových prostředků v rámci prezenčního studia v českém jazyce v daném oboru vzdělávání (maximálně 6 bodů) a c) Funkční užití jazykových prostředků v rámci BOZ/PO a práce v laboratořích i dílnách (maximálně 6 bodů). Uchazeč musí rozhovor konat a získat alespoň 5 bodů z 15 možných bodů, čímž prokáže dostatečnou jazykovou znalost, která je ke studiu nezbytná. Výsledkem rozhovoru je pak souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat. Uchazeč se souhlasným stanoviskem bude zařazen do redukovaného pořadí dle § 26 vyhlášky č. 422/2023 Sb., body získané při pohovoru se nepoužijí k stanovení pořadí. Uchazeč s nesouhlasným stanoviskem je neúspěšným uchazečem a nebude zařazen do výsledného pořadí.
 • se v případě prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka stanovuje výsledné pořadí za pomocí redukovaného hodnocení všech uchazečů – hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Uchazeč cizinec se pak do výsledného pořadí zařadí podle pořadí v redukovaném hodnocení například tak, že jsou mu stanoveny fiktivní redukované body z přijímací zkoušky z českého jazyka označené písmenem R, nebo jiným vhodným způsobem, který umožni použitý informační systém.
 • se hodnotí známkou z chování 1 – velmi dobré v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známku z chování, nebo její ekvivalent.
 • se v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známku z předmětu český jazyk, nebo jeho ekvivalentů, započte se známka z předmětu anglický jazyk, nebo jeho ekvivalentů.
 • se v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známky dle klasifikační stupnice podle §3 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., zpracuje písemný dokument o převodu známek ze zahraničních vysvědčení, kde ředitel stanoví započtené známky z českého jazyka, matematiky, fyziky, chování a výsledný průměr za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
 • se v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známky rozdělené do dvou pololetí, nebo jejich ekvivalentů, započítají shodně původní známky do obou pololetí. Obdobný postup bude použit i v případě, že známky jsou sice rozděleny do pololetí, ale v jenom z pololetí chybí určitý předmět, nebo jeho ekvivalent, který se používá ve vzorci pro výpočet bodu ze ZŠ.

Uchazeči, kteří nemají známky v jednom z pololetí 8. nebo 9. třídy

V případě uchazečů dotčených novelou č. 233/2020 Sb., případně návazným opatřením obecné povahy, nebo jiným závazným legislativním předpisem, který zakazuje známky započítat, nebo umožňuje nestanovit známky v jednom z pololetí 8. nebo 9. třídy se v rámci přijímacího řízení chybějící známky nahradí známkami z opačného pololetí stejného školního roku v daném ročníku. Například v případě doložení vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2019/2020 probíhajícího v období pandemie nemoci covid-19 se namísto těchto známek, použijí známky z 1. pololetí téhož roku.

V případě uchazečů, kteří podle školního vzdělávacího plánu ZŠ nemají na vysvědčení známky z předmětů český jazyk, matematiky nebo fyzika se započítají známky z ekvivalentních předmětů a modulů, které tuto látku zahrnují. V případě, že dané předměty, nebo jejich ekvivalenty nebyly v příslušném pololetí vyučovány, započítá se známka z nejbližšího vyššího, nebo následně i nižšího pololetí.

Důležité informace

 • Pro přijetí v oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika zaměření A i E je na přihlášce nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu dle §59 odst.1 a §60a odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. v aktuálním znění v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb. pro výše uvedený obor. Potvrzení je možné přiložit i jako přílohu k přihlášce.
 • Pro přijetí v oboru 18-20-M/01 Informační technologie zaměření C není potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu třeba.
 • Přijímací řízení je společné pro všechny obory.
 • V případě, že je žák v pololetí nehodnocen ze všech předmětů, použije se pro výpočet bodů v tomto pololetí průměr známek z konce 8.třídy a známka z chování se stanoví na hodnotu 1 - velmi dobré. V přídech, kdy je žák v pololetí nehodnocen pouze z některých předmětů, se tyto předměty do výpočtu průměru nezapočítají a nelze za ně získat ani ztratit žádné body.
 • Z důvodu pružné informovanosti uchazečů o průběhu přijímacího řízení prosíme na přihlášce vyplnit e-mail uchazeče.
 • O úpravě testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení. Posudek je třeba doložit k přihlášce ke vzdělávání.
 • Před nástupem ke studiu musí žák doložit úspěšné ukončení základního vzdělání a splnění povinné školní docházky vysvědčením z 2. pololetí 9. třídy. Cizinci dle § 20 odst. 4 školského zákona mohou tuto skutečnost doložit buď úředně ověřeným překladem originálu vysvědčení ze zahraničí, které toto dokazuje, nebo v případě úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (např. povinná školní docházka v délce 8 let v jiném státě) dle § 108 školského zákona dokládá uznáním rovnocennosti nebo uznáním platnosti zahraničního vysvědčení v České republice. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán jeden z výše uvedených dokladů, předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. prvním dnem školního roku.
 • Pokud uchazeč není občanem Evropské unie, prokáže nejpozději v den zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území České republiky dle §20 odst. 3 školského zákona.

Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)

Škola bude samozřejmě dodržovat opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025 č.j. MSMT-26560/2023-1 ze dne 31. 10. 2023 a podle zákona č. 67/2022 Sb., v platném znení. Při přijímacím řízení lze cizincům s dočasnou ochranou dle předpisu uvedeného v předchozí věte na základě řádně podané žádosti prominout jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz. výše). Uchazeč ale musí společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina. Dále je možné na základě vyhovění řádně podané žádosti, tj. připojené k přihlášce, uchazeči umožnit konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce a stejně tak lze v legislativně přesně vymezených případech vysvědčení z předchozího vzdělávání nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč nemůže předložit.

Oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktulálním znění

V řízení zahájeném podáním žádosti o přijetí sdělujeme, že dne 9. 5. 2024 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), uchazeči a jejich zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

Můžete tak učinit dne 12. 5. 2024. Pokud budete chtít do spisu nahlédnout, tak je to možné v kanceláři ředitele na adrese Ječná 30, Praha 2, 12000 od 7:30 do 15:30. Termín Vaší případné návštěvy je ale nutné předem domluvit na telefonním čísle sekratariátu školy: 224 941 469., nebo na emailu: triskova@spsejecna.cz

Upozorňujeme, že spis ale zpravidla obsahuje pouze dokumenty, které jste nám sami dodali a výpis bodů za jednotné příjimací zkoušky z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), který bude je ale zpravidla ve stejném čase pro každého žáka dostupný i na našich webových stránkách pod odkazem: https://www.spsejecna.cz/prijimaci-rizeni/vysledky nebo v informačních systémech CERMATu.

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno. Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu, předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.