Informace o přijímacím řízení pro rok 2023/2024

V prvním kole přijímacího řízení se můžete přihlásit na dvě školy, nebo na jednu školu a dva různé obory. V rámci jednoho oboru se můžete přihlásit do konkrétních vzdělávacích programů (zaměření). Naše vzdělávací programy jsou zařazeny do dvou oborů:

Obor 18-20-M/01 Informační technologie

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika

Studium je určeno pro žáky, kteří absolvovali 9. třídu základní školy a je vhodné nejen pro chlapce, ale i pro dívky.

Kritéria přijímacího řízení - výpočet bodů

Uchazeči budou přijímáni podle součtu bodů ze získaných ZŠ + součtu bodů z centrálních přijímacích zkoušek do naplnění oborů.

Body ze ZŠ se získají z průměrného prospěchu za obě pololetí osmé a první pololetí deváté třídy a navíc za dobré známky z matematiky, fyziky a také z českého jazyka a chování.

K bodům ze ZŠ se navíc přičtou body z centrálních přijímacích zkoušek a to tak, že body z matematiky se násobí osmi a body z českého jazyka se násobí třemi.

Například:
Máte-li ze ZŠ 320 bodů a z centrálních příjímacích zkoušek získáte 40 bodů za matematiku a 30 bodů za český jazyk, ve výsledku se k Vašim bodům ze ZŠ přičte 40 * 8 + 30 * 3 = 410 bodů. Celkem tedy získáte 320 + 410 = 730 bodů.

Chcete-li zjistit jaká je Vaše šance na přijetí, můžete si to spočítat na stránce: Výpočet šance na přijetí.

Kompletní vyhlášení kritérií pro stanovení příjímacího řízení je k dispozici na Kritéria přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

 • Nejpozději do 1. března musíte na naši skolu doručit podepsanou přihlášku ke studiu. Podrobnosti, jak ji vyplnit a elektronický formulář si můžete stáhnout na stránce: Jak vyplnit přihlášku
 • 13. dubna 2023 se konají centrální přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří naši školu zvolili na prvním místě.
  Náhradní termín bude 10. května 2023.
 • 14. dubna 2023 se konají centrální přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří naši školu zvolili na druhém místě.
  Náhradní termín bude 11. května 2023.
 • 2. května 2023 budou zveřejněny výsledky přijímacích testů.

 

Jak vyplnit přihlášku

Formulář přihlášky ke stažení, podrobný popis a vzor jak ji vyplnit naleznete na stránce: Jak vyplnit přihlášku.

Přijetí na jiný studijní obor, nebo vzdělávací program

Přijatí žáci mohou při odevzdání zápisového lístku na základě písemné žádosti podepsané žákem a jeho zákonným zástupcem požádat o změnu oboru nebo vzdělávacího programu v případě nenaplnění kapacity nově zvoleného oboru nebo vzdělávacího programu.

Slovní hodnocení

Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace dle §60a, odstavece 4, zákona 561/2004 Sb. Naše škola převod slovního hodnocení pro účel přijímacího řízení neprovádí.

Osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

Dle §20, odst. 4, bod g) zákona 561/2004 Sb. lze osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky při přijímacím řízení na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro naše vzdělávací programy bude v těchto případech ověřena rozhovorem s ředitelem školy v českém jazyce a na základě toho též posouzena možnost přijetí. Tato část přijímacího řízení nebude bodována a do bodování se místo prospěchu z českého jazyka bude počítat cizí jazyk (prioritně anglický jazyk).

V případě osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky bude na základě vyhlášky 353/2016 Sb. požadováno v rámci přijmacího řízení doložení:

 1. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
 2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - pokud se hlásí na obor 26-41-M/01 Elektrotechnika,
 3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
 4. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
 5. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

V případě jakýchkoliv dokladů v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad jejich originálů do českého jazyka (zajišťuje běžně notář, nebo kterýkoliv úřad městské části). Body 4. popřípadě 5. vydá odbor školství krajského úřadu příslušného podle místa bydliště, či podle místa školy.

V případě přijetí a zájmu o naši školu je třeba také odevzdat zápisový lístek, kterým dle odst. 6, §60g, zákona 561/2004 Sb. uchazač stvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v naší škole. Ten dle odst. 2, §60g, zákona 561/2004 Sb. vydá ZŠ uchazeče, nebo jej vydá na žádost krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

V případě přijetí je takédle zákona 561/2004 Sb. §20 odst. 3 nezbytné nejpozději v den nástupu do školy doložit doklad o legálnosti pobytu na území ČR.