Cambridge English Certificate

Zkouška Cambridge English Certificate (někdy nazývaná i First Certificate in English, nebo zkráceně FCE), je zkouška z angličtiny patřící do skupiny Cambridge ESOL zkoušek. Tyto zkoušky jsou uznávány prakticky na všech univerzitách v evropských zemích, stejně jako většinou zaměstnavatelů vznášejících nárok na jazykové vzdělání. Zkouška je určena pro ty, kteří umí používat psanou a mluvenou formu angličtiny v každodenních situacích na pokročilé úrovni. Je ideální zkouškou pro osoby, které chtějí používat anglický jazyk pro pracovní a studijní účely. Certifikát Cambridge English Certificate, jež po úspěšném absolvování zkoušky získáte, je mezinárodně uznávaný, přináší obrovskou výhodu při žádání o práci a deklaruje, že jste pokročilý uživatel, což znamená, že Vaše znalost angličtiny je na pokročilé úrovni B2, případně minimálně na úrovni B1. Proto Vás mohou zaměstnavatelé mnohdy upřednostnit před uchazeči, kteří certifikát nevlastní. Většina vysokých škol v ČR uznává Certifikát Cambridge English Certificate namísto zkoušek z angličtiny a student je pak již nemusí skládat.

SPŠE Ječná uznává Cambridge English Certificate s minimálním bodovým ziskem 140 bodů u maturity z anglického jazyka a žák tak nemusí skládat písemnou (slohovou) a ústní část maturitní zkoušky z cizího jazyka. Škola také poskytuje přípravné kurzy na tuto zkoušku přímo na naší škole.

Základní informace o zkoušce

Pokud jste schopni porozumět textům, ze široké škály zdrojů,hovořit s lidmi o různých tématech, umíte si dělat poznámky, když někdo hovoří anglicky a rozumíte lidem hovořícím anglicky v rádiu nebo televizi, pak je tato zkouška přesně pro Vás.

Výuka anglického jazyka na naší škole je obvykle na úrovni B2, kterou lze popsat tak, že většinou rozumíte mluvenému slovu, které se zabývá běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti. Dokáží vyjádřit svůj pohled na daný problém a hovořit o možných výhodách či nevýhodách. Dokáží napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

Zkouška je rozdělena do pěti částí, přičemž prví dvě jsou spojeny do jednoho společného bloku:

 • Reading & Use of English
 • Writing
 • Listening
 • Speaking

Každá část je hodnocena max. 40 body (max počet bodů je 200). Pro získání certifikátu úrovně B2 je třeba dosáhnout skóre 160 – 179 bodů, případně pro získání úrovně B1 je třeba dosáhnout skóre 140 – 159 bodů.

Partnerské certifikační centrum

P.A.R.K. Logo

Složení zkoušek je možné ve spolupráci s Autorizovaným centrum zkoušek Cambridge English P.A.R.K.. Konkrétní termíny zkoušek lze získat u koordinátora spolupráce: Pecková Silvie, Bc.

Certifikáty jsou z Cambridge odesílány do 3 týdnů od zveřejnění výsledků online. Jakmile certifikáty dorazí do zkouškového centra, dostáváte informaci emailem, že je Váš certifikát připraven. Můžete si jej vyzvednout osobně nebo Vám jej může centrum zaslat poštou.

Podrobné informace o zkoušce

Čtení a použití angličtiny

Tato část zkoušky ověřuje schopnost pracovat s obsahy textů různého typu. Kandidáti by měli být schopni textu porozumět, orientovat se v něm a vyhledávat konkrétní informace. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů. Zároveň se v této části zkoušky ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti a dále transformací slov, slovních spojení a vět.
Čtení odpovídá 40 % z celkového počtu bodů. (75 minut)

Reading - 1 hodina 15 minut (společně s Use of English)

Tato část testuje schopnost uchazeče porozumět danému textu. Ve cvičeních jsou otázky na text s výběrem, doplňování vět do textu a přiřazování charakteristik k různým textům

 • První část: 8 otázek, u každé výběr jedné ze čtyř odpovědí

 • Druhá část: 7 otázek, u každé doplnění odpovědi do prázdného políčka

 • Třetí část: 15 otázek, u každé nalezení správné části textu

Use of English - 1 hodina 15 minut (společně s Reading)

Vyžaduje po uchazeči, aby prokázal svou schopnost používat anglický jazyk v rozličných úkolech. V této části jsou cvičení na doplnění vhodných slov (z výběru i bez), změnění větné konstrukce s použitím zadaného slova a tvarování zadaných slov, aby pasovala do textu.

 • První část: 12 vět, u každé musíte doplnit správné slovo, máte na výběr ze 4 odpovědí

 • Druhá část: 12 vět, u každé musíte doplnit správné slovo

 • Třetí část: Text s 10 prázdnými políčky, do každého musíte doplnit správný tvar slova uvedeného za políčkem

 • Čtvrtá část: 8 vět, musíte doplnit další větu, aby znamenala to samé

Psaní

Kandidáti napíší dva texty v rozsahu 140 - 190 slov. Prvním textem je vždy esej na pevně zadané téma. U druhého textu, si může kandidát vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např.: formální či neformální email nebo dopis, článek, zpráva a recenze.
Psaní odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl. (80 minut)

Psaní - 1 hodina 20 minut

Testuje schopnosti uchazeče vyjádřit se písemně na zadané téma.

 • První část: Krátký dopis v rozsahu 120–150 slov.

 • Druhá část: Výběr z pěti jiných témat a slohových útvarů (dopis, článek, zpráva , esej, nebo recenze) v rozsahu 120 - 180 slov. Hodnotí se slovní zásoba, interpunkce, návaznost textu atd.

Poslech

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Všechny nahrávky uslyší kandidáti dvakrát. Otázky mají formu výběru jedné z daných odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu.
Poslech odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. (40 minut)

Listening - 40 minut

Zjišťuje se, zda je uchazeč schopen porozumět mluvenému slovu. Při poslechu zaškrtává uchazeč odpovědi na zadané otázky, doplňuje slova, vybírá téma poslechu apod.

 • První část: 8 třicetisekundových poslechů, u každého otázka se třemi možnostmi

 • Druhá část: Asi tříminutový monolog, doplňte informacemi z poslechu 10 vět

 • Třetí část: 5 třicetisekundových poslechů, ke každému vyberte větu, která se mu nejvíce podobá

 • Čtvrtá část: Asi tříminutový monolog, doplňte informacemi z poslechu 7 vět, máte na výběr ze 3 možností

Mluvení

Ověřuje se kandidátova schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata jako je např. rodina nebo volný čas. Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva obrázky, které asi 1 minutu popisují a porovnávají. Po popisu každého kandidáta, je druhý zkoušený požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší oba zkoušení spolu na základě drobného textového zadání a instrukcí obdržených od zkoušejícího. Mluvení je hodnoceno 20% z celkového počtu bodů. (14 minut)

Speaking - 14 minut pro oba kandidáty dohromady

Tato část testuje, zda je uchazeč schopen vyjadřovat se plynule na běžná hovorová témata, zda dokáže rozvinout rozhovor, vyjádřit myšlenku. Budete ji provádět s dalším kandidátem. Hodnotí se pohotovost, slovní zásoba, výslovnost a další.

 • První část: 3 minuty, odpovídejte na otázky zkoušejícího

 • Druhá část: 1 minuta pro každého, bez přestání popisujte dvě fotografie a odpovídejte na uvedené otázky

 • Třetí část: 3 minuty, konverzace s dalším kandidátem, dohodněte se s ním

 • Čtvrtá část: 4 minuty, hlubší konverzace, pokračování části 3

Řešení problémů a podpora

Koordinátorem zkoušky, na kterého se můžete obracet v případě problémů, nebo žádostí o podporu je Pecková Silvie, Bc.