Ochrana soukromí a osobních údajů

Správcem osobních údajů je škola: SPŠE Ječná, Ječná 30, 121 36, Praha 2 IČO: 61385301 (dále jen škola). Škola v rámci své činnosti uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Tereza Novotná Krejčíková, krejcikova2@spsejecna.cz, , Ječná 30, 120 00, Praha 2. Veškeré další podrobnosti k evidenci osobních údajů a soukromí Vám rádi sdělíme na sekretariátu školy v pracovní době po předchozím telefonickém objedání.

Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím Cookies

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a nastavení některých služeb používáme technologii cookies. To jsou informace, které naše servery ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies neslouží k získávání nebo ukládání jakýchkoli citlivých osobních údajů a žádné z cookies neobsahují Vaše přímé identifikační údaje.

Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. U běžbých prohlížečů můžete pro správu cookies využít také kombinaci tlačítek "[Ctrl + Shift + Delete]".

K čemu cookies používáme?

 • K uložení osobních nastavení.
 • Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě.
 • K uložení registračních informací.
 • K doručování relevantního obsahu našich stránek.
 • V rámci měření návštěvnosti můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tyto data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší geografické lokace.

  Informace o zpracování osobních údajů

  SPŠE Ječná 30, IČO: 61385301 (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje žáky (subjekty osobních údajů) a zákonné zástupce žáků o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Školou.

  Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu.

  Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

  Zajištění a poskytnutí školního a mimoškolního vzdělávání

  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti Školy (viz příslušné aktuálně účinné právní normy), škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky. Dále údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední školu, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení. Škola je také oprávněna zpracovávat údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dále datum ukončení vzdělávání ve škole, případně údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.

  Vyjma osobních údajů žáka má škola právní povinnost zpracovávat také osobní údaje zákonného zástupce žáka, a to v rozsahu: jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

  Další údaje zpracovávané na základě plnění právní povinnosti školy (nemusí se dotýkat všech žáků/zákonných zástupců): údaje o případném školním úrazu, identifikátor datové schránky fyzické osoby (zletilý žák, zákonný zástupce), informace o případném přerušení studia a další OÚ dle aktuálně účinných právních norem.

  Prezentace a propagace Školy, prezentace výsledků činnosti žáků - souhlas se zpracováním osobních údajů

  o Škola pořizuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – fotografie, videa žáků, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.

  o Škola nakládá s díly žáků (umělecké a jiné povahy), za účelem výstav, soutěží i prezentace školy a informuje o dosažených výsledcích, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.

  o Škola na základě uděleného souhlasu předává životopisy žáků firmám (potenciálním zaměstnavatelům absolventů školy) se kterými především při zajišťování odborných praxí žáků spolupracuje

  Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

  Zajištění fyzické bezpečnosti, ochrana majetku žáků i školy (vstupní prostory i vnitřní prostory školy - Oprávněný zájem školy

  Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje žáků v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem.

  Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje žáků v rozsahu – číslo ISIC karty, tato karta je propojena se jménem a příjmením žáka, evidováno je datum a čas příchodu žáka do školy a odchodu ze školy.

  Škola shromažďuje informace o tom, kterým žákům byl poskytnut z důvodu zdravotního omezení klíč od výtahu (jméno, příjmení, třída), účelem je řádné vedení klíčového hospodářství.

  Škola zpracovává informace o případném komunikačním handicapu zákonných zástupců (poruchy zraku, sluchu apod.) za účelem zajištění vhodné formy komunikace se zákonným zástupcem se zrakovým, sluchovým či kombinovaným postižením.

  Nabídka služeb školní knihovny - Existence smluvního vztahu

  Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje žáků v rozsahu – jméno, příjmení, datum výpůjčky, rozsah závazku žáka vůči knihovně

  Zpracovatelé a příjemci

  Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo Školy a jejích zaměstnanců zpracovávat také zpracovatelé osobních údajů Školy, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

  Škola informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Škola dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům: např. ČŠI, MŠMT ČR, Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), Policie ČR apod.

  V rámci zajištění vybraných zkoušek jsou osobní údaje žáků ze zákona předávány společnosti CERMAT.

  Dále mohou být osobní údaje žáků předávány subjektům, se kterými škola spolupracuje při zajišťování odbornosti výuky, např. vysokým školám poskytujícím vzdělání v oblasti elektrotechniky a ICT, partnerským firmám, neziskovým organizacím podporujícím talentované žáky a příspěvkovým organizacím, které poskytují své služby školám (např. Národní ústav pro vzdělávání, Národní institut dalšího vzdělávání apod.). Těmto organizacím jsou osobní údaje žáků předávány v oprávněném zájmu školy, kterým je vysoká odbornost výuky a také kontakt žáků s reálnou praxí v oboru.

  Práva subjektu údajů

  Zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Školou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Škola poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost zákonného zástupce subjektu údajů (subjektu údajů) může Škola požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

  Zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Škole, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

  V případě, že se zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) domnívá, že Škola nebo smluvní zpracovatel Školy provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Školu požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě o omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

  Škola vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

  Subjekt údajů má právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem (právo na spravedlivý process), který rozhoduje i o jeho právech, nebo se může obdobně obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.