Informace o přijímacím řízení pro rok 2024/2025

U přijímacích zkoušek v roce 2024 dochází k mnoha změnám oproti postupům, které platili v loňském roce. Vždy aktuální informace k této problematice naleznete na: www.prihlaskynastredni.cz

V prvním kole přijímacího řízení se můžete přihlásit na tři školy, nebo například na jednu školu a tři různé obory/zaměření. V rámci jednoho oboru se můžete přihlásit do konkrétních vzdělávacích programů (zaměření). Naše škola nabízí tři vzdělávací progamy (zaměření) ve dvou oborech:

Obor 18-20-M/01 Informační technologie

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika

V příštím školním roce budeme přijímat následující počty uchazečů:

Obor a zaměřeníPočet přijímaných uchazečů
C / Programování a aplikace počítačů (18-20-M/01 Informační technologie)96
E / Elektronické počítačové systémy (26-41-M/01 Elektrotechnika)32
A / Aplikace počítačů v automatizaci a robotice (26-41-M/01 Elektrotechnika)32

Studium je určeno pro žáky, kteří absolvovali 9. třídu základní školy a je vhodné nejen pro chlapce, ale i pro dívky.

Kritéria přijímacího řízení - výpočet bodů

Uchazeči budou přijímáni podle součtu bodů ze získaných ZŠ + součtu bodů z jednotných přijímacích zkoušek do naplnění oborů. Body ze ZŠ se získají z průměrného prospěchu za obě pololetí osmé a první pololetí deváté třídy a navíc za dobré známky z matematiky, fyziky a také z českého jazyka a chování. K bodům ze ZŠ se navíc přičtou body z jednotných přijímacích zkoušek a to tak, že body z matematiky se násobí osmi a body z českého jazyka se násobí třemi.

Například:
Máte-li ze ZŠ 320 bodů a z centrálních příjímacích zkoušek získáte 40 bodů za matematiku a 30 bodů za český jazyk, ve výsledku se k Vašim bodům ze ZŠ přičte 40 * 8 + 30 * 3 = 410 bodů. Celkem tedy získáte 320 + 410 = 730 bodů.

Chcete-li zjistit jaká je Vaše šance na přijetí, můžete si to spočítat na stránce: Výpočet šance na přijetí.

Kompletní vyhlášení kritérií pro stanovení příjímacího řízení je k dispozici na Kritéria přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

 • Nejpozději 20. února 2024 musíte podat přihlášku ke studiu.
 • 12. dubna 2024 se koná první jednotná přijímací zkouška z ČJ a M. (Náhradní termín je 29. dubna 2024.)
 • 15. dubna 2024 se koná druhá jednotná přijímací zkouška z ČJ a M. (Náhradní termín je 30. dubna 2024.)
 • 15. května 2024 budou zveřejněny výsledky přijímacích testů.

Povinné přílohy k přihlášce

 • vysvědčení, nebo výpis známek z prvního i druhého pololetí 8. třídy a z prvního pololetí 9. třídy ZŠ
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - pouze pokud se hlásíte na obor 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • doporučení poradenského zařízení obsahující úpravy podmínek přijímacího řízení - pouze pokud máte speciální vzdělávací potřeby

Slovní hodnocení

Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace dle §60a, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. Naše škola převod slovního hodnocení pro účel přijímacího řízení od každé základní školy vyžaduje.

Osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

Dle §20, odst. 4, bod g) zákona 561/2004 Sb. lze osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky při přijímacím řízení na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro naše vzdělávací programy bude v těchto případech ověřena rozhovorem s ředitelem školy v českém jazyce a na základě toho též posouzena možnost přijetí. Tato část přijímacího řízení nebude bodována a do bodování známěk ze základní školy se místo prospěchu z českého jazyka bude počítat cizí jazyk (prioritně anglický jazyk).

V případě osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky bude na základě vyhlášky 353/2016 Sb. požadováno v rámci přijmacího řízení doložení následujících povinných příloh:

 1. vysvědčení, nebo výpis známek z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
 2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - pokud se hlásí na obor 26-41-M/01 Elektrotechnika
 3. doporučení poradenského zařízení obsahující úpravy podmínek přijímacího řízení - pouze pokud máte speciální vzdělávací potřeby,
 4. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
 5. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

V případě jakýchkoliv dokladů v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad jejich originálů do českého jazyka (zajišťuje běžně notář, nebo kterýkoliv úřad městské části). Body 4. popřípadě 5. vydá odbor školství krajského úřadu příslušného podle místa bydliště, či podle místa školy.

V případě přijetí je také dle zákona č. 561/2004 Sb. §20  3 nezbytné nejpozději v den nástupu do školy doložit doklad o legálnosti pobytu na území ČR.

Přestup na jiný studijní obor, nebo vzdělávací program po přijetí

Přijatí žáci mohou během studia kdykoliv na základě písemné žádosti podepsané žákem a jeho zákonným zástupcem požádat o změnu oboru nebo vzdělávacího programu. Pokud je to kapacitně možné, škola žádosti zpravidla vyhoví, byť ve vyšších ročnících za podmínky vykonání rozdílových zkoušek z profilových předmětů, je-li v nich významný rozdíl.