Kritéria přijímacího řízení pro rok 2022/2023

Uchazeči budou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů až do naplnění oborů. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1.března. V rámci příjimacího řízení se konají centrálně zadávané jednotné přijímací testy podle §60b zákona č. 561/2004 Sb. Specifické přijímací zkoušky, talentové zkoušky, nebo přijímací rozhovory vyhlášené ředitelem školy podle §60 zákona č. 561/2004 Sb., se nekonají

Stanovený vzorec pro výpočet bodů

Počet bodů je stanoven podle následujícího postupu. Nejprve je stanoven počet bodů ze ZŠ:

Body ze ZŠ = 400 - 100 * ( (P81 + P82 + P91) / 3 ), kde:
   P81 je průměr z 1. pololetí 8 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
   P82 je průměr z 2. pololetí 8 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
   P91 je průměr z 1. pololetí 9 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Počet bodů ze ZŠ se zaokrouhlí na celé číslo a dále se přičítá nebo odečítá podle známek z ČJ (u cizinců anglický jazyk), Ma a Fy (nebo z odpovídajících předmětů školních vzdělávacích programů) v 8. třídě (1. a 2. pololetí) a v 1. pololetí 9. třídy:

   +2 body za každou jedničku z českého jazyka
   +10 bodů za každou jedničku z matematiky a fyziky
   -2 body za každou trojku z českého jazyka
   -10 bodů za každou trojku z matematiky a fyziky
   -10 bodů za každou čtyřku z českého jazyka
   -50 bodů za každou čtyřku z matematiky a fyziky
   -30 bodů za každou pětku z českého jazyka
   -100 bodů za každou pětku z matematiky a fyziky

Dále se odečítá podle známek z chování v 8. třídě (1. a 2. pololetí) a v 1. pololetí 9. třídy:
   -5 bodů za každou dvojku z chování
   -100 bodů za každou trojku z chování

Maximální počet bodů ze ZŠ je 366, dále se pak k výsledku přičítají body za výsledky z jednotných přijímacích testů, jak je popsáno níže.

Stanovený vzorec pro výsledky z jednotných přijímacích testů

Jednotné přijímací testy jsou povinnou součástí přijímacího řízení. Budou konány v budově školy 12.dubna 2022 (žáci, kteří mají naši školu uvedenou na 1. pořadí) a 13.dubna 2022 (žáci, kteří mají naši školu uvedenou na 2. pořadí). Pokud se uchazeč na testy nedostaví, je povinen do 3 dnů se písemně omluvit řediteli školy a v případě uznání omluvy bude testy konat v náhradním termínu 10.května 2022 a 11.května 2022.

Na základě jednotných přijímacích testů je dále možné body ze ZŠ doplnit o body získané v těchto testech, přičemž se jednotlivé body ještě násobí takto:

   Český jazyk a literatura maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben 3, tedy maximálně 150 bodů.
   Matematika maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben 8, tedy maximálně 400 bodů.

Maximální počet bodů z jednotných přijímacích testů je 550, k tomu se ještě přičítají výsledky z bodů ze ZŠ, jak je uvedeno výše.

Stanovený vzorec pro celkový výpočet bodů

Celkový počet bodů je dám součtem bodů ze ZŠ a bodů za výsledky jednotných zadávaných přijímacích testů dle výpočtů výše, tedy maximálně 916 bodů.

Předpokládaný počet otevíraných tříd

V příštím školním roce budeme přijímat následující počty uchazečů:

1) Na obor 18-20-M/01 Informační technologie, školní vzdělávací program Programování a aplikace počítačů bude přijato celkem 90 žáků (3 třídy).

2) Na obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, školní vzdělávací programy Elektronické počítačové systémy, Aplikace počítačů v automatizaci a robotice bude přijato celkem 90 žáků (3 třídy).

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky:

 • se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.
 • se v případě prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka stanovuje podmínka absolvovat rozhovor ověřující znalost českého jazyka se zástupcem vedení školy, zástupcem vyučujících českého jazyka a zástupcem vyučujících odborných předmětů. Jazyková znalost je hodnocena ve třech kritériích a) Užití jazykových prostředků v rámci běžné komunikace s pracovníky školy (max 3 body), b) Užití jazykových prostředků v rámci prezenčního studia v českém jazyce v daném oboru vzdělávání (max. 6 bodů) a c) Funkční užití jazykových prostředků v rámci BOZ/PO a práce v laboratořích i dílnách (max. 6 bodů). Uchazeč musí rozhovor konat a získat alespoň 5 bodů z 15 možných bodů, čímž prokáže dostatečnou jazykovou znalost, která je ke studiu nezbytná.
 • se v případě prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka stanovuje výsledné pořadí za pomocí redukovaného hodnocení všech uchazečů – hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Uchazeč cizinec se pak do výsledného pořadí zařadí podle pořadí v redukovaném hodnocení tak, že jsou mu stanoveny fiktivní redukované body z přijímací zkoušky z českého jazyka označené písmenem R.
 • se hodnotí známkou z chování 1 – velmi dobré v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známku z chování, nebo její ekvivalent.
 • se v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známku z předmětu český jazyk, nebo jeho ekvivalentů, započte se známka z předmětu anglický jazyk, nebo jeho ekvivalentů.
 • se v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známky dle klasifikační stupnice podle §3 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., zpracuje písemný dokument o převodu známek ze zahraničních vysvědčení, kde ředitel stanoví započtené známky z českého jazyka, matematiky, fyziky, chování a výsledný průměr za obě pololetí 8. řočníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Doplňující informace

 • Pro přijetí je na přihlášce nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Potvrzení je možné přiložit i jako přílohu k přihlášce.
 • Přijímací řízení je společné pro všechny obory.
 • V případě, že je žák v pololetí nehodnocen ze všech předmětů, použije se pro výpočet bodů v tomto pololetí průměr známek z konce 8.třídy a známka z chování se stanoví na hodnotu 1 - velmi dobré. V přídech, kdy je žák v pololetí nehodnocen pouze z některých předmětů, se tyto předměty do výpočtu průměru nezapočítají a nelze za ně získat ani ztratit žádné body.
 • Z důvodu pružné informovanosti uchazečů o průběhu přijímacího řízení prosíme na přihlášce vyplnit e-mail uchazeče.
 • O úpravě testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení. Posudek žák doloží k přihlášce ke vzdělávání.
 • Na základě písemného souhlasu podepsaného žákem a jeho zákonným zástupcem může být žák přijat na jiný školní vzdělávací program v rámci jím zvoleného oboru, pokud splnil kritéria pro přijetí a na původní školní vzdělávací program nebyl přijat z důvodu nedostatečného počtu volných míst.
 • Pokud uchazeč není občanem Evropské unie, prokáže nejpozději v den zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území České republiky dle §20 odst. 3 školského zákona.