Kritéria přijímacího řízení pro rok 2021/2022

Uchazeči budou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů až do naplnění oborů. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1.března. Přijímací zkoušky vyhlášené ředitelem školy podle §60 zákona č. 561/2004 Sb. se nekonají - konají se centrálně zadávané jednotné přijímací testy podle §60b zákona č. 561/2004 Sb.

Stanovený vzorec pro výpočet bodů

Body ze ZŠ se v roce 2021 získají z průměrného prospěchu za první pololetí osmé a první pololetí deváté třídy a navíc za dobré známky z matematiky, fyziky a také z českého jazyka a chování.

V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění dle novely 233/2020 Sb. a jejího §5 se nezapočítávají známky z druhého pololetí školního roku 2019/2020.

Konkrétní vzorec bude zveřejněn po 1.1.2021 v souladu s novou v legislativou a s ohledem na vývoj pandemie.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky:

 • se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.
 • se v případě prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka stanovuje podmínka absolvovat rozhovor ověřující znalost českého jazyka se zástupcem vedení školy, zástupcem vyučujících českého jazyka a zástupcem vyučujících odborných předmětů. Jazyková znalost je hodnocena ve třech kritériích a) Užití jazykových prostředků v rámci běžné komunikace s pracovníky školy (max 3 body), b) Užití jazykových prostředků v rámci prezenčního studia v českém jazyce v daném oboru vzdělávání (max. 6 bodů) a c) Funkční užití jazykových prostředků v rámci BOZ/PO a práce v laboratořích i dílnách (max. 6 bodů). Uchazeč musí rozhovor konat a získat alespoň 5 bodů z 15 možných bodů, čímž prokáže dostatečnou jazykovou znalost, která je ke studiu nezbytná.
 • se v případě prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka stanovuje výsledné pořadí za pomocí redukovaného hodnocení všech uchazečů – hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Uchazeč cizinec se pak do výsledného pořadí zařadí podle pořadí v redukovaném hodnocení tak, že jsou mu stanoveny fiktivní redukované body z přijímací zkoušky z českého jazyka označené písmenem R.
 • se hodnotí známkou z chování 1 – velmi dobré v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známku z chování, nebo její ekvivalent.
 • se v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známku z předmětu český jazyk, nebo jeho ekvivalentů započte známka z předmětu anglický jazyk, nebo jeho ekvivalentů.
 • se v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známky dle klasifikační stupnice podle §3 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., zpracuje písemný dokument o převodu známek ze zahraničních vysvědčení, kde ředitel stanoví započtené známky z českého jazyka, matematiky, fyziky, chování a výsledný průměr za obě pololetí 8. řočníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Doplňující informace

 • Pro přijetí je na přihlášce nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Potvrzení je možné přiložit i jako přílohu k přihlášce.
 • Přijímací řízení je společné pro všechny obory.
 • V případě, že je žák v pololetí nehodnocen ze všech předmětů, použije se pro výpočet bodů v tomto pololetí průměr známek z konce 8.třídy a známka z chování se stanoví na hodnotu 1 - velmi dobré. V přídech, kdy je žák v pololetí nehodnocen pouze z některých předmětů, se tyto předměty do výpočtu průměru nezapočítají a nelze za ně získat ani ztratit žádné body.
 • Z důvodu pružné informovanosti uchazečů o průběhu přijímacího řízení prosíme na přihlášce vyplnit e-mail uchazeče.
 • O úpravě testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení. Posudek žák doloží k přihlášce ke vzdělávání.
 • Na základě písemného souhlasu podepsaného žákem a jeho zákonným zástupcem může být žák přijat na jiný školní vzdělávací program v rámci jím zvoleného oboru, pokud splnil kritéria pro přijetí a na původní školní vzdělávací program nebyl přijat z důvodu nedostatečného počtu volných míst.
 • Pokud uchazeč není občanem Evropské unie, prokáže nejpozději v den nástupu na školu oprávněnost pobytu na území České republiky.