Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči budou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů až do naplnění oborů. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1.března. Přijímací zkoušky vyhlášené ředitelem školy podle §60 zákona č. 561/2004 Sb. se nekonají - konají se centrálně zadávané jednotné přijímací testy podle §60b zákona č. 561/2004 Sb.

Stanovený vzorec pro výpočet bodů podle výsledků na základní škole

Výsledný počet bodů je stanoven podle následujícího postupu. Nejprve je stanoven základní počet bodů:

Základní počet bodů = 400 - 100 * ( (P81 + P82 + P91) / 3 )

Kde:
   P81 je průměr z 1. pololetí 8 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
   P82 je průměr z 2. pololetí 8 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
   P91 je průměr z 1. pololetí 9 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Základní počet bodů se zaokrouhlí na celé číslo a dále se přičítá nebo odečítá podle známek z ČJ (u cizinců anglický jazyk), Ma a Fy (nebo z odpovídajících předmětů školních vzdělávacích programů) v 8. třídě (1. a 2. pololetí) a v 1. pololetí 9. třídy:

   +2 body za každou jedničku z českého jazyka
   +10 bodů za každou jedničku z matematiky a fyziky
   -2 body za každou trojku z českého jazyka
   -10 bodů za každou trojku z matematiky a fyziky
   -10 bodů za každou čtyřku z českého jazyka
   -50 bodů za každou čtyřku z matematiky a fyziky
   -30 bodů za každou pětku z českého jazyka
   -100 bodů za každou pětku z matematiky a fyziky

Dále se odečítá podle známek z chování v 8. třídě (1. a 2. pololetí) a v 1. pololetí 9. třídy:

   -5 bodů za každou dvojku z chování
   -100 bodů za každou trojku z chování

Dále se pak k výsledku přičítají body za výsledky centrálně zadávaných jednotných přijímacích testů.

Body za výsledky centrálně zadávaných jednotných přijímacích testů

   Český jazyk a literatura maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben 3, tedy maximálně 150

   Matematika maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben 8, tedy maximálně 400

   Maximální počet bodů celkem je tedy 550

Centrálně zadávané jednotné přijímací testy jsou povinnou součástí přijímacího řízení. Budou konány v budově školy 12.dubna 2018 (žáci, kteří mají naši školu uvedenou na 1. pořadí) a 16. dubna 2018 (žáci, kteří mají naši školu uvedenou na 2. pořadí). Pokud se uchazeč na testy nedostaví, je povinen do 3 dnů se písemně omluvit řediteli školy a v případě uznání omluvy bude testy konat v náhradním termínu 10. května 2018 a 11.května 2018.

Celkový počet bodů je dám součtem bodů za výsledky na základní škole a bodů za výsledky centrálně zadávaných přijímacích testů.

Předpokládaný počet otevíraných tříd

1) Na obor 18-20-M/01 Informační technologie, školní vzdělávací program Programování a aplikace počítačů bude přijato 60 uchazečů (2 třídy).

2) Na obor 26-41-M/01 Elektrotechnika bude přijato 90 uchazečů (3 třídy), školní vzdělávací programy Elektronické počítačové systémy a Aplikace počítačů v automatizaci a robotice,

Pro přijetí je na přihlášce nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přijímací řízení je společné pro všechny obory. Z důvodu pružné informovanosti uchazečů o průběhu přijímacího řízení prosíme na přihlášce vyplnit e-mail uchazeče.

Doplǔjící informace

O úpravě testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení. Posudek žák doloží k přihlášce ke vzdělávání. Přijetí na jiný školní vzdělávací program v rámci daného oboru: Na základě písemného souhlasu podepsaného žákem a jeho zákonným zástupcem může být žák přijat na jiný školní vzdělávací program v rámci oboru, pokud splnil kritéria pro přijetí a na původní školní vzdělávací program nebyl přijat z důvodu nedostatečného počtu volných míst. Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Pro zařazení takovéhoto uchazeče do výsledného pořadí se použije redukované hodnocení všech uchazečů – hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Uchazeč cizinec se pak do výsledného pořadí zařadí podle pořadí v redukovaném hodnocení. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Pokud uchazeč není občanem Evropské unie, prokáže nejpozději v den nástupu na školu oprávněnost svého pobytu na území České republiky.