Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči budou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů až do naplnění oborů. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1.března. Přijímací zkoušky vyhlášené ředitelem školy podle §60 zákona č. 561/2004 Sb. se nekonají - konají se centrálně zadávané jednotné přijímací testy podle §60b zákona č. 561/2004 Sb.

Stanovený vzorec pro výpočet bodů podle výsledků na základní škole

Počet bodů je stanoven podle následujícího postupu. Nejprve je stanoven počet bodů ze ZŠ:

Body ze ZŠ = 400 - 100 * ( (P81 + P82 + P91) / 3 ), kde:
   P81 je průměr z 1. pololetí 8 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
   P82 je průměr z 2. pololetí 8 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
   P91 je průměr z 1. pololetí 9 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Počet bodů ze ZŠ se zaokrouhlí na celé číslo a dále se přičítá nebo odečítá podle známek z ČJ (u cizinců anglický jazyk), Ma a Fy (nebo z odpovídajících předmětů školních vzdělávacích programů) v 8. třídě (1. a 2. pololetí) a v 1. pololetí 9. třídy:

   +2 body za každou jedničku z českého jazyka
   +10 bodů za každou jedničku z matematiky a fyziky
   -2 body za každou trojku z českého jazyka
   -10 bodů za každou trojku z matematiky a fyziky
   -10 bodů za každou čtyřku z českého jazyka
   -50 bodů za každou čtyřku z matematiky a fyziky
   -30 bodů za každou pětku z českého jazyka
   -100 bodů za každou pětku z matematiky a fyziky

Dále se odečítá podle známek z chování v 8. třídě (1. a 2. pololetí) a v 1. pololetí 9. třídy:    -5 bodů za každou dvojku z chování
   -100 bodů za každou trojku z chování

Maximální počet bodů ze ZŠ je 366, dále se pak k výsledku přičítají body za výsledky z jednotných přijímacích testů, jak je popsáno níže.

Stanovený vzorec pro výsledky z jednotných přijímacích testů

Na základě jednotných přijímacích testů je dále možné body ze ZŠ doplnit o body získané v těchto testech, přičemž se jednotlivé body ještě násobí takto:

   Český jazyk a literatura maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben 3, tedy maximálně 150 bodů.
   Matematika maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben 8, tedy maximálně 400 bodů.

Maximální počet bodů z jednotných přijímacích testů je 550, k tomu se ještě přičítají výsledky z bodů ze ZŠ, jak je uvedeno výše.

Stanovený vzorec pro celkový výpočet bodů

Celkový počet bodů je dám součtem bodů ze ZŠ a bodů za výsledky jednotných zadávaných přijímacích testů dle výpočtů výše, tedy maximálně 916 bodů.

Doplňující informace

  • Pro přijetí je na přihlášce nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přijímací řízení je společné pro všechny obory.
  • Z důvodu pružné informovanosti uchazečů o průběhu přijímacího řízení prosíme na přihlášce vyplnit e-mail uchazeče.
  • O úpravě testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení. Posudek žák doloží k přihlášce ke vzdělávání.
  • Na základě písemného souhlasu podepsaného žákem a jeho zákonným zástupcem může být žák přijat na jiný školní vzdělávací program v rámci jím zvoleného oboru, pokud splnil kritéria pro přijetí a na původní školní vzdělávací program nebyl přijat z důvodu nedostatečného počtu volných míst.
  • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Pro zařazení takovéhoto uchazeče do výsledného pořadí se použije redukované hodnocení všech uchazečů – hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Uchazeč cizinec se pak do výsledného pořadí zařadí podle pořadí v redukovaném hodnocení. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
  • Pokud uchazeč není občanem Evropské unie, prokáže nejpozději v den nástupu na školu oprávněnost pobytu na území České republiky.