Cambridge English Certificate

Informace o mezinárodně uznávané zkoušce z angličtiny na pokročilé úrovni - B2 First (FCE)

B2 First (dříve nazývaná FCE) je zkouška z angličtiny na pokročilé úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky, označovaného jako CEFR, který stanovuje mezinárodní standard pro určení jazykové úrovně.

B2 First patří do skupiny Cambridge ESOL zkoušek (English for Speakers of Other Languages). Tyto zkoušky jsou uznávány prakticky na všech univerzitách v evropských zemích, stejně jako většinou zaměstnavatelů vznášejících nárok na jazykové vzdělání.

Certifikát B2 First je mezinárodně uznávaný, přináší obrovskou výhodu při žádání o práci a deklaruje, že jeho držitel má znalost angličtiny na pokročilé úrovni B2, případně stanoví jeho skutečnou znalost jazyka podle CEFR. Většina vysokých škol v ČR uznává Certifikát Cambridge English Certificate namísto zkoušek z angličtiny v požadované úrovni, a student je pak již nemusí skládat.

Maturitní zkouška na středních školách se skládá na úrovni B1, pokud studenti chtějí získat mezinárodně uznávaný certifikát na vyšší úrovni už během studia, mají tuto možnost pouze u autorizovaných jazykových institucí. Naše škola spolupracuje s autorizovaným partnerským certifikačním centrem zkoušek Cambridge English P.A.R.K.

Naši studenti si mohou složit B2 First zkoušku u jakékoliv autorizované instituce individuálně kdykoliv během studia, ale pokud si zvolí P.A.R.K. , tak zde mohou uplatnit slevu na to, že SPŠE Ječná je jeho partnerskou školou.

SPŠE Ječná uznává Cambridge English Certificate již od úrovně B1, a žák tak nemusí skládat písemnou (slohovou) a ústní část maturitní zkoušky z cizího jazyka.

Běžná výuka angličtiny na SPŠE Ječná směřuje k tomu, aby všichni naši studenti složili maturitu na úrovni B1, ale zároveň do běžných hodin angličtiny zavádíme přípravu na zkoušku B2 First zejména během třetího ročníku pro všechny ambicioznější studenty. Těm posléze doporučujeme, aby si zkoušku B2 First složili na konci třetího ročníku v termínu, který domluvíme s naší partnerskou organizací P.A.R.K. , kde mohou uplatnit slevu.

Kontaktní osoba

Naši studenti se mohou kdykoliv obrátit na svého angličtináře s konkrétním dotazem ohledně výuky angličtiny a Cambridge ESOL zkoušek, nebo mohou své dotazy směřovat na vedoucí předmětové komise jazyků: Kmoníčková Marie, Mgr.

Základní struktura zkoušky B2 First (FCE):

Zkouška je rozdělena do pěti částí, přičemž prví dvě jsou spojeny do jednoho společného bloku:

 • Reading & Use of English
 • Writing
 • Listening
 • Speaking

Každá část je hodnocena max. 40 body (max počet bodů je 200). Pro získání certifikátu úrovně B2 je třeba dosáhnout skóre 160 – 179 bodů, případně pro získání úrovně B1 je třeba dosáhnout skóre 140 – 159 bodů.

Podrobné informace o zkoušce B2 First (FCE)

Čtení a použití angličtiny

Tato část zkoušky ověřuje schopnost pracovat s obsahy textů různého typu. Kandidáti by měli být schopni textu porozumět, orientovat se v něm a vyhledávat konkrétní informace. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů. Zároveň se v této části zkoušky ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti a dále transformací slov, slovních spojení a vět.
Čtení odpovídá 40 % z celkového počtu bodů. (75 minut)

Reading - 1 hodina 15 minut (společně s Use of English)

Tato část testuje schopnost uchazeče porozumět danému textu. Ve cvičeních jsou otázky na text s výběrem, doplňování vět do textu a přiřazování charakteristik k různým textům

 • První část: 8 otázek, u každé výběr jedné ze čtyř odpovědí
 • Druhá část: 7 otázek, u každé doplnění odpovědi do prázdného políčka
 • Třetí část: 15 otázek, u každé nalezení správné části textu

Use of English - 1 hodina 15 minut (společně s Reading)

Vyžaduje po uchazeči, aby prokázal svou schopnost používat anglický jazyk v rozličných úkolech. V této části jsou cvičení na doplnění vhodných slov (z výběru i bez), změnění větné konstrukce s použitím zadaného slova a tvarování zadaných slov, aby pasovala do textu.

 • První část: 12 vět, u každé musíte doplnit správné slovo, máte na výběr ze 4 odpovědí
 • Druhá část: 12 vět, u každé musíte doplnit správné slovo
 • Třetí část: Text s 10 prázdnými políčky, do každého musíte doplnit správný tvar slova uvedeného za políčkem
 • Čtvrtá část: 8 vět, musíte doplnit další větu, aby znamenala to samé

Psaní

Kandidáti napíší dva texty v rozsahu 140 - 190 slov. Prvním textem je vždy esej na pevně zadané téma. U druhého textu, si může kandidát vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např.: formální či neformální email nebo dopis, článek, zpráva a recenze.
Psaní odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl. (80 minut)

Psaní - 1 hodina 20 minut

Testuje schopnosti uchazeče vyjádřit se písemně na zadané téma.

 • První část: Krátký dopis v rozsahu 120–150 slov.
 • Druhá část: Výběr z pěti jiných témat a slohových útvarů (dopis, článek, zpráva , esej, nebo recenze) v rozsahu 120 - 180 slov. Hodnotí se slovní zásoba, interpunkce, návaznost textu atd.

Poslech

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Všechny nahrávky uslyší kandidáti dvakrát. Otázky mají formu výběru jedné z daných odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu.
Poslech odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. (40 minut)

Listening - 40 minut

Zjišťuje se, zda je uchazeč schopen porozumět mluvenému slovu. Při poslechu zaškrtává uchazeč odpovědi na zadané otázky, doplňuje slova, vybírá téma poslechu apod.

 • První část: 8 třicetisekundových poslechů, u každého otázka se třemi možnostmi
 • Druhá část: Asi tříminutový monolog, doplňte informacemi z poslechu 10 vět
 • Třetí část: 5 třicetisekundových poslechů, ke každému vyberte větu, která se mu nejvíce podobá
 • Čtvrtá část: Asi tříminutový monolog, doplňte informacemi z poslechu 7 vět, máte na výběr ze 3 možností

Mluvení

Ověřuje se kandidátova schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata jako je např. rodina nebo volný čas. Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva obrázky, které asi 1 minutu popisují a porovnávají. Po popisu každého kandidáta, je druhý zkoušený požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší oba zkoušení spolu na základě drobného textového zadání a instrukcí obdržených od zkoušejícího. Mluvení je hodnoceno 20% z celkového počtu bodů. (14 minut)

Speaking - 14 minut pro oba kandidáty dohromady

Tato část testuje, zda je uchazeč schopen vyjadřovat se plynule na běžná hovorová témata, zda dokáže rozvinout rozhovor, vyjádřit myšlenku. Budete ji provádět s dalším kandidátem. Hodnotí se pohotovost, slovní zásoba, výslovnost a další.

 • První část: 3 minuty, odpovídejte na otázky zkoušejícího
 • Druhá část: 1 minuta pro každého, bez přestání popisujte dvě fotografie a odpovídejte na uvedené otázky
 • Třetí část: 3 minuty, konverzace s dalším kandidátem, dohodněte se s ním
 • Čtvrtá část: 4 minuty, hlubší konverzace, pokračování části 3

Společný evropský referenční rámec pro jazyky, označovaný jako CEFR, je mezinárodní standard pro určení jazykové úrovně.

Referenční úrovně jazyka jsou následující:

 • A1 – Začátečník.
 • A2 – Pokročilý začátečník.
 • B1 – Mírně pokročilý
 • B2 – Pokročilý
 • C1 – Velmi pokročilý
 • C2 – Expert

Partnerské certifikační centrum

P.A.R.K. Logo

Skládat zkoušky B2 First je možné ve spolupráci s Autorizovaným centrum zkoušek Cambridge English P.A.R.K.. Termíny zkoušek získáte u Vašeho učitele anglického jazyka nebo přímo u vedoucí předmětové komise cizích jazyků: Kmoníčková Marie, Mgr.

Certifikáty jsou z Cambridge odesílány typicky do 3 týdnů od zveřejnění výsledků online. Jakmile certifikáty dorazí do zkouškového centra, dostáváte informaci emailem, že je Váš certifikát připraven. Můžete si jej vyzvednout osobně nebo Vám jej může centrum zaslat poštou.