Mimořádná opatření v rámci pandemie koronaviru

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, které zakazuje přítomnost žáků ve školách od 11.3.2020 do odvolání, stanovuje škola změnu režimu vzdělávání u všech tříd a všech oborů na distanční formu studia (tj. samostudium), které budou žáci absolvovat ze svých domovů a stanovuje níže uvedená opatření a pravidla, která souhrnně platí po celou dobu platnosti výše uvedeného opatření.

Škola si vyhrazuje právo na průběžnou úpravu níže uvedených pravidel a opatření tak, aby vždy odpovídala všem aktuálním vládním a legislativním nařízením, provozním potřebám školy, aktuálním potřebám žáků, rodičů i zaměstnanců a byla v souladu s doporučením MŠMT a zákona č. 135/2020 Sb. v platném znění a vyhláškou 211/2020 Sb. v platném znění. Veškerá opatření školy jsou v souladu s následujícími pokyny a pravidly MŠMT:

Hygyenická a provozní opatření ve školní budově

Ředitel školy nařizuje následující hygienická opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob, kteří se pohybují ve školní budově:

 • Každý žák, který vstupuje do budovy odevzdává u vstupu do školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění. Bez podepsaného prohlášení není možné žáka do školní budovy vpustit.
 • Vstup do školy je možný pouze ze školního dvora a před vstupem do školy je třeba se řadit do fronty s rozestupy 2m na školním dvoře.
 • Odchod ze školy je možný běžnou cestou, ale je řízen pověřeným pracovníkem tak, aby se vstupující a vystupující osoby nepotkávali.
 • Všechny osoby musí v interiéru školy nosit roušku, nebo si jinak zakrývat ústa a nos. V případě zakrytí úst a nosu respirátorem, nebo jiným způsobem, který zahrnuje nechráněný ventil pro vydechování, ředitel školy nařizuje zakrytí tohoto ventilu rouškou.
 • Všechny osoby, které vstupují do školy musí mít dostatečný počet roušek na jejich výměnu. Konkrétně jednu roušku na každé tři hodiny (180minut) pobytu. V případě, že osoba nemá dostatečný počet roušek, škola je bezúplatně poskytne.
 • Všechny osoby si každé tři hodiny pobytu ve škole vymění roušku. Na stanovištích na chodbách pak použitou roušku zabalí do připravených sáčků a buď ji vyhodí do určeného odpadkového koše, nebo si ji uschovají v dalším uzavřeném obalu. Po výměně roušky je povinné si bezodkladně dezinfikovat ruce.
 • Všechny osoby od sebe udržují odstup 2m, vyjma případů kdy je přiblížení nezbytně nutné.
 • Všechny osoby musí omezit přímý kontakt s jinými osobami, zejména podávání rukou.
 • Všichni pracovníci školy a žáci se při vstupu do školy musí na vyzvání podrobit bezdotykovému měření teploty. V případě zvýšené teploty, nebo jiných příznaků onemocnění musí být jejich návštěva školy odložena. Měření teploty je povinné v každém pracovním dni, kdy jsou ve škole přítomni žáci.
 • Všichni pracovníci školy a žáci si musí povinně při vstupu do školy dezinfikovat ruce.
 • Všechny osoby, které nevlastní identifikační kartu, musí hlásit svůj příchod i odchod osobně na vrátnici školy.
 • Všechny osoby musí omezit dobu své návštěvy na dobu nezbytně nutnou.
 • Všechny školní místnosti jsou denně dezinfikovány a uklízeny. Po provedení úklidu jsou označeny na dveřích papírovým štítkem.
 • Při příchodu do dezinfikovaných místností první vstupující osoba sejme ze dveří papírový štítek o dezinfekci a úklidu, aby bylo zřejmé, že tento prostor musí být následně dezinfikován.
 • V každé místnosti může být v jeden okamžik maximálně 15 žáků. Maximální počet učitelů nebo jiných osob není stanoven.
 • Během pobytu v uzavřené místnosti se nařizuje minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut větrat.
 • Před odchodem z místnosti se otevřou všechna okna v místnosti, vyjma dní, kdy jsou nepříznivé klimatické podmínky. Okna zavírá až pracovník provádějící dezinfekci.
 • Činnosti, které nelze provádět s nasazenou rouškou, zejména konzumace jídla a pití, je povoleno provádět výhradně pokud je osoba sama v místnosti.
 • V případě, že jsou v místnosti další osoby a není možné místnost opustit, například během zkoušky, je povoleno pouze pití pomocí brčka bez sejmutí roušky, nebo pití se sejmutím roušky, je-li osoba která pije otočena zády ke všem ostatním osobám.
 • Všechny osoby musí plně respektovat a dbát pokynů pracovníků školy pověřených k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti provozu školy.

Ředitel školy dále povoluje:

 • Přerušení výuky i zkoušek z důvodu nezbytných k výměně nebo údržbě ochranných pomůcek.
 • Přerušení výuky i zkoušek na dobu nezbytně nutnou v případech, kdy ochranné pomůcky způsobí povinně zúčastněným osobám zhoršení schopnosti dýchání, smyslového vnímání, apod.
 • Nošení transparentních ochranných brýlí nebo obličejových štítů během výuky i zkoušek všem zúčastněným osobám. V případě nepřiléhavých ochranných plexi štítů se nařizuje jejich nošení doplnit rouškou.

Pravidla mimořádné výuky distanční formou pro žáky

Žákům je v souvislosti s touto změnou stanoveno pět následujících povinností:

 1. Zkontrolovat zda-li mají ve svém profilu na školních stránkách správně nastavený kontaktní e-mail.
 2. Každý všední den mezi 7:30 až 9:00 zkontrolovat zda-li ve své e-mailové schránce neobdrželi nové pokyny k samostudiu od vyučujících naší školy.
 3. Každý všední den plnit veškeré pokyny k samostudiu, které obdrží e-mailem od vyučujících školy. Zejména reagovat na pokyny k vypracování a odevzdání zadaných úloh, domácích úkolů apod.
 4. Dle potřeby oznámit bez zbytečných odkladů e-mailem vyučujícím, třídnímu učiteli nebo vedení školy, jakékoli překážky v plnění pokynů k samostudiu dle bodu 3. (například nevyhovující technické zázemí, chybějící licence, apod.)
 5. Dle potřeby samostatně komunikovat e-mailem se svými učiteli, nebo školou v případech, kdy bude žák cítit potřebu pokládat otázky, nebude rozumět látce, nebo bude mít jiné obtíže. Samostatně využívat literatury a ověřených elektronických informačních zdrojů k doplnění zadané látky.

Studentům maturitních ročníků důrazně doporučujeme věnovat se navíc každý den i přípravě maturitních témat a všem studentům doporučujeme, aby se min. 2x týdně věnovali libovolné sportovní činnosti.

Žádost o součinnost rodičů v době výuky distanční formou

Rodiče žáků prosíme o následující tři kroky v součinnosti se školou každý všední den:

 1. Ráno provést kontrolu, zda-li si žák zkontroloval e-mail a získal pokyny k samostudiu.
 2. Stanovit s žákem dobu, po kterou se bude samostatně učit. Doporučujeme od 7:30 do 14:00 s vhodnými přestávkami.
 3. Odpoledne/večer provést kontrolu, zda-li žák odevzdal vypracované úlohy a komunikoval s vyučujícími.

Konzultace pro žáky 4. ročníků od 11.5.2020

Žákům 4. ročníků je od 11.5.2020 povolena osobní účast ve škole za účelem konzultací. V případě zájmu o osobní účast na konzultaci ve škole je nezbytné předem si konzultaci dohodnout s konkrétním vyučujícím, kterému ke konzultaci uděluje souhlas výhradně a pouze ředitel školy prostřednictvím pověřených zástupců ředitele. Škola si vyhrazuje právo na určení pravidel prostorového, organizačního i časového vymezení konzultace, případně i na zamítnutí konání konzultací v těch případech, kdy by konání konzultace ohrožovalo bezpečnost provozu školy nebo zdraví osob.

Hodnocení a vysvědčení ve školním roce 2019/2020

V souladu s §4 vyhlášky 211/2020 Sb. v platném znění ředitel školy informuje o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 následovně:

 • Škola během distanční formy studia nadále uděluje žákům známky, u kterých je však z pohledu vyučujících brán dle data jejich udělení zřetel na odlišné podmínky a formu studia v době pandemie koronaviru. Obdobně škola uděluje i pochvaly a kázeňská opatření.
 • Při závěrečném hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 je vycházeno z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době od 1.2.2020 do 10.3.2020 včetně a podpůrně také ze známek a podkladů pro hodnocení při distanční formě studia se zohledněním individuálních podmínek každého žáka. Také je možné do hodnocení zahrnout výsledky žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 a činnosti dobrovolné pomoci v období pandemie, které se přímo i nepřímo vztahují k oboru vzdělání žáka.
 • Učitelé jsou povinni nadále udělovat napomenutí za neklasifikaci a zaostávání dle klasifikačního řádu školy a harmonogramu školního roku a stanovovat návrh závěrečné známky z předmětu v portálu školy. Tento návrh může být v obodbí od uzavření klasifikace příslušného ročníku do vydání vysvědčení akceptován, nebo může být v souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. v platném znění a případně v souladu s další platnou legislativou stanoveno výsledné hodnocení způsobem, který legislativa určuje. Je-li možné akceptování původního návrhu závěrečné známky, je návrh vždy akceptován.
 • Podá-li žák nebo jeho zákonný zástupce písemnou žádost o komisionální přezkoušení, umožní se tomuto žákovi před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.

Evidence absence ve školním roce 2019/2020

Absence žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 je započítávána pouze v období od 1.2.2020 do 10.2.2020 včetně. V případě povolení osobní účasti žáků ve škole do konce školního roku si škola vyhrazuje právo na změnu tohoto pravidla.

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

K informacím z MŠMT doplňujeme:

 • Ročníková vysvědčení pro žáky 4. ročníků budou vydána k 30.4.2020 a předána žákům osobně před nástupem k maturitním zkouškám, případně budou buď zaslána na adresu bydliště žáka, nebo nabídnuta k vyzvednutí na adrese sídla školy.
 • Přímá výuka 4. ročníků bude ukončena 30.4.2020 a nadále budou probíhat pouze individuální konzultace.
 • Podmínky pro ukončení ročníku a pravidla hodnocení určuje klasifikačního řád vyjma ustanovení, která přímo definuje vyhláška vyhláška 211/2020 Sb. v platném znění a související legislativa.
 • Škola předpokládá konání maturitních zkoušek v období od 1.6.2020 do 30.6.2020 v plném rozsahu včetně konání praktických maturitních zkoušek, prezenční obhajoby dlouhodobých maturitních prací a konání všech ústních zkoušek dle přihlášek žáků k maturitní zkoušce.

Odborná praxe

Odborná praxe ve firmách je ve školním roce 2019/2020 bez náhrady zrušena. Povinnost odevzdat životopisy na Moodle v termínu do 15. 4. 2020 zůstává.

Tělesná výchova a dílny

Známky na vysvědčení budou v předmětu tělesná výchova a všech dílenských předmětů stanoveny na základě již proběhlé klasifikace a případně doplněny o hodnocení samostatných písemných prací u žáků, kteří zatím žádné hodnocení nezískali, nebo jejich hodnocení není dostatečné. Také bude přihlédnuto k výsledkům z prvního pololetí školního roku 2019/2020.

Úřední hodiny a pohyb osob ve školní budově do 15.6.2020

V souladu s nařízeními vlády ČR k omezení pohybu osob jsou omezeny úřední a návštěvní hodiny školy do 15.6.2020 takto:

Úřední hodiny pro veřejnostpondělí až čtvrtek od 9:00 do 12:00
Návštěvní hodiny pro žáky a rodičepondělí až pátek od 7:00 do 16:00
Návštěvní hodiny pro zaměstnancepondělí až pátek od 7:00 do 16:00

od 15.6.2020 platí běžný provoz školy, který je zveřejněn na stránce: Kontakty.

Doplňující informace

 • Obědy jsou hromadně odhlášeny po celou dobu zákazu přítomnosti žáků ve školách.
 • Maturitní a imatrikulační ples byl zrušen bez náhrady.
 • Kurzy pro uchazeče pro studium se ruší po celou dobu zákazu přítomnosti žáků ve školách.
 • Potvrzení o studiu vydává sekretariát elektronicky po e-mailové žádosti na triskova@spsejecna.cz
 • Pokud si žák ponechal některé učebnice nebo sešity ve své skříňce ve škole a nyní má problém při samostudiu doma, může si individuálně tyto pomůcky ve škole ze skříňky vyzvednout v pondělí až čtvrtek od 9:00 do 12:00. Doporučujeme návštěvy předem ohlásit u pana školníka na klimes@spsejecna.cz

Maturitní zkouška v případě nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve škole k 1.6.2020

Od 30.4.2020 škola tuto variantu nepředpokládá.

V případě, že nebude k 1.6.2020 umožněna osobní přítomnost ve škole, předpokládáme následující:

 • Praktické maturitní zkoušky konané prezenční formou budou nahrazeny formou zadání zpracování písemných maturitních prací s upraveným harmonogramem.
 • Maturitní vysvědčení bude vyjma hodnocení praktické maturitní zkoušky a dlouhodobé maturitní práce vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení, přičemž bude využit aritmetický průměr známek.
 • Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat.

Náhradní způsob odevzdávání dlouhodobých maturitních prací

Od 30.4.2020 škola tuto variantu nepředpokládá.

V souladu s §26 zákona č. 135/2020 Sb. v platném znění ředitel školy stanovuje náhradní způsob konání a hodnocení dlouhodobých maturitních prací následovně:

 • Termín odevzdání dlouhodobé maturitní práce je prodloužen do 30. 4. 2020.
 • Práce bude mít dokumentaci v rozsahu minimálně 15 stran (část textu může být účelně nahrazena schématy, výkresy, obrázky, tabulkami či grafy).
 • Práce se odevzdává elektronicky e-mailem vedoucímu práce a oponentovi (dokumentace a software) na jejich školní e-mailové adresy.
 • Je-li výstupem fyzický výrobek, odešle/zanese jej žák po dohodě s vedoucím práce na adresu školy, nebo natočí prezentační video v délce 10 minut a vedoucímu a oponentovi zašle odkaz na toto video e-mailem.
 • Pokud žák má objektivní překážku, která mu brání dokončit práci v plném rozsahu (např. proto, že nemá přístup do školních dílen či jsou zavřené obchody), dokončí žák práci po dohodě s vedoucím v omezené formě a vypořádá tuto skutečnost písemným sdělením v text práce.
 • V případě neodevzdání dlouhodobé maturitní práce ve stanoveném termínu bude žák hodnocen nedostatečně a bude práci obhajovat v nejbližším maturitním období.
 • Ředitel školy stanoví do 15. března 2020 oponenta odborné práce a seznámí s tím žáka na webu školy.
 • Vedoucí práce a oponent zpracují do 10. května 2020 posudky odborné práce a odevzdají je elektronicky řediteli školy, který s posudky do 15. května 2020 seznámí žáky e-mailem nebo jinou vzdálenou formou komunikace.
 • Obhajoba práce se koná před maturitní komisí v termínech ústních maturitních zkoušek a trvá nejdéle 30 minut. Příprava k obhajobě odborné práce trvá nejméně 5 minut. V případě, že prezenční forma maturity bude zrušena, bude použito hodnocení navržené vedoucím práce a oponentem. Nebude-li mezi nimi shoda, bude známka stanovena aritmetickým průměrem navržených hodnocení.

Náhradní způsob konání praktické maturitní zkoušky

Od 30.4.2020 škola tuto variantu nepředpokládá.

V souladu s §26 zákona č. 135/2020 Sb. v platném znění ředitel školy stanovuje náhradní způsob konání a hodnocení praktických maturitní zkoušek v případě, že do 1.6.2020 nebude umožněno konat tyto zkoušky prezenční formou, následovně:

 • Žákům bude do 30.4.2020 losováním přiděleno téma náhradní odborné písemné práce z vyhlášených maturitních témat pro ústní maturitní zkoušky dle volby profilového odborného předmětu žáka. Výsledky losování budou zveřejněny na webu školy s přístupem pouze pro žáky.
 • Žák na toto téma zpracuje samostatně náhradní odbornou písemnou práci v rozsahu minimálně 10 stran (část textu může být účelně nahrazena schématy, výkresy, obrázky, tabulkami či grafy).
 • Bude-li náhradní písemná odborná práce obsahovat cizí text, obrázek, tabulku, graf, data, cizí myšlenku, nápad, názor, výsledky práce, apod. je žák povinen důsledně citovat autora, nebo uvést původní zdroj. V případě nedodržení tohoto pravidla může být práce považována za plagiát.
 • Termín odevzdání náhradní písemné odborné práce je stanoven do 29. 5. 2020.
 • V případě neodevzdání náhradní písemné odborné práce ve stanoveném termínu, nebo odhalení plagiátu či jiného podvodného jednání, bude žák hodnocen nedostatečně a bude práci obhajovat v nejbližším maturitním období.
 • Práce bude hodnocena komisí složenou z vyučujících dle volby profilového odborného předmětu.
 • Práce se odevzdává elektronicky v e-learningovém systému:
  https://moodle.spsejecna.cz/course/view.php?id=323.

Pravidla mimořádné výuky distanční formou pro pedagogy

Informace pro pedagogy jsou přístupné pouze po příhlášení pedagoga.