Mimořádná opatření v rámci pandemie koronaviru

Informace na této stránce budeme pravidelně aktualizovat a doplňovat novými informacemi.
Poslední aktualizace proběhla dne 28.3.2020 ve 9:25.

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, které zakazuje přítomnost žáků ve školách od 11.3.2020 do odvolání, stanovuje škola změnu režimu vzdělávání u všech tříd a všech oborů na distanční formu studia (tj. samostudium), které budou žáci absolvovat ze svých domovů a stanovuje níže uvedená opatření a pravidla, která souhrnně platí po celou dobu platnosti výše uvedeného opatření.

Škola si vyhrazuje právo na průběžnou úpravu níže uvedených pravidel a opatření tak, aby vždy odpovídala všem aktuálním vládním a legislativním nařízením, provozním potřebám školy, aktuálním potřebám žáků, rodičů i zaměstnanců a byla v souladu s doporučením MŠMT a zákona č. 135/2020 Sb. v platném znění:

Pravidla mimořádné výuky distanční formou pro žáky

Žákům je v souvislosti s touto změnou stanoveno pět následujících povinností:

 1. Zkontrolovat zda-li mají ve svém profilu na školních stránkách správně nastavený kontaktní e-mail.
 2. Každý všední den mezi 7:30 až 9:00 zkontrolovat zda-li ve své e-mailové schránce neobdrželi nové pokyny k samostudiu od vyučujících naší školy.
 3. Každý všední den plnit veškeré pokyny k samostudiu, které obdrží e-mailem od vyučujících školy. Zejména reagovat na pokyny k vypracování a odevzdání zadaných úloh, domácích úkolů apod.
 4. Dle potřeby oznámit bez zbytečných odkladů e-mailem vyučujícím, třídnímu učiteli nebo vedení školy, jakékoli překážky v plnění pokynů k samostudiu dle bodu 3. (například nevyhovující technické zázemí, chybějící licence, apod.)
 5. Dle potřeby samostatně komunikovat e-mailem se svými učiteli, nebo školou v případech, kdy bude žák cítit potřebu pokládat otázky, nebude rozumět látce, nebo bude mít jiné obtíže. Samostatně využívat literatury a ověřených elektronických informačních zdrojů k doplnění zadané látky.

Studentům maturitních ročníků důrazně doporučujeme věnovat se navíc každý den i přípravě maturitních témat a všem studentům doporučujeme, aby se min. 2x týdně věnovali libovolné sportovní činnosti.

Žádost o součinnost rodičů v době výuky distanční formou

Rodiče žáků prosíme o následující tři kroky v součinnosti se školou každý všední den:

 1. Ráno provést kontrolu, zda-li si žák zkontroloval e-mail a získal pokyny k samostudiu.
 2. Stanovit s žákem dobu, po kterou se bude samostatně učit. Doporučujeme od 7:30 do 14:00 s vhodnými přestávkami.
 3. Odpoledne/večer provést kontrolu, zda-li žák odevzdal vypracované úlohy a komunikoval s vyučujícími.

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

K informacím z MŠMT doplňujeme:

 • Datum vydávání ročníkových vysvědčení žákům 4. ročníků, kteří prospěli je stanoveno na 30.4.2020, bude-li vysvědčení vydáváno.
 • Přímá výuka 4. ročníků bude ukončena 30.4.2020 a nadále budou probíhat pouze individuální konzultace.
 • Podmínky pro ukončení ročníku prozatím nijak nemění, žáci jsou hodnoceni na dle klasifikačního řádu.

V případě, že nebude k 1.6.2020 umožněno znovu prezenční studium, předpokládáme následující:

 • Hodnocení na konci druhého pololetí u žáků 4. ročníků nebude podmínkou pro připuštění k maturitní zkoušce.
 • Praktické maturitní zkoušky konané prezenční formou budou nahrazeny formou zadání zpracování písemných maturitních prací s upraveným harmonogramem.
 • Maturitní vysvědčení bude vyjma hodnocení praktické maturitní zkoušky a dlouhodobé maturitní práce vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení, přičemž bude využit aritmetický průměr známek.
 • Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat.

Náhradní způsob odevzdávání dlouhodobých maturitních prací

V souladu s §26 zákona č. 135/2020 Sb. v platném znění ředitel školy stanovuje náhradní způsob konání a hodnocení dlouhodobých maturitních prací následovně:

 • Termín odevzdání dlouhodobé maturitní práce je prodloužen do 30. 4. 2020.
 • Práce bude mít dokumentaci v rozsahu minimálně 15 normostran (část textu může být účelně nahrazena schématy, výkresy, obrázky, tabulkami či grafy).
 • Práce se odevzdává elektronicky e-mailem vedoucímu práce a oponentovi (dokumentace a software) na jejich školní e-mailové adresy.
 • Je-li výstupem fyzický výrobek, odešle/zanese jej žák po dohodě s vedoucím práce na adresu školy, nebo natočí prezentační video v délce 10 minut a vedoucímu a oponentovi zašle odkaz na toto video e-mailem.
 • Pokud žák má objektivní překážku, která mu brání dokončit práci v plném rozsahu (např. proto, že nemá přístup do školních dílen či jsou zavřené obchody), dokončí žák práci po dohodě s vedoucím v omezené formě a vypořádá tuto skutečnost písemným sdělením v text práce.
 • V případě neodevzdání dlouhodobé maturitní práce ve stanoveném termínu bude žák hodnocen nedostatečně a bude práci obhajovat v nejbližším maturitním období.
 • Ředitel školy stanoví do 15. března 2020 oponenta odborné práce a seznámí s tím žáka na webu školy.
 • Vedoucí práce a oponent zpracují do 10. května 2020 posudky odborné práce a odevzdají je elektronicky řediteli školy, který s posudky do 15. května 2020 seznámí žáky e-mailem nebo jinou vzdálenou formou komunikace.
 • Obhajoba práce se koná před maturitní komisí v termínech ústních maturitních zkoušek a trvá nejdéle 30 minut. Příprava k obhajobě odborné práce trvá nejméně 5 minut. V případě, že prezenční forma maturity bude zrušena, bude použito hodnocení navržené vedoucím práce a oponentem. Nebude-li mezi nimi shoda, bude známka stanovena aritmetickým průměrem navržených hodnocení.

Náhradní způsob konání praktické maturitní zkoušky

V souladu s §26 zákona č. 135/2020 Sb. v platném znění ředitel školy stanovuje náhradní způsob konání a hodnocení praktických maturitní zkoušek v případě, že do 1.6.2020 nebude umožněno konat tyto zkoušky prezenční formou, následovně:

 • Žákům bude do 30.4.2020 losováním přiděleno téma náhradní odborné písemné práce z vyhlášených maturitních témat pro ústní maturitní zkoušky dle volby profilového odborného předmětu žáka. Výsledky losování budou zveřejněny na webu školy s přístupem pouze pro žáky.
 • Žák na toto téma zpracuje samostatně náhradní odbornou písemnou práci v rozsahu minimálně 10 normostran (část textu může být účelně nahrazena schématy, výkresy, obrázky, tabulkami či grafy).
 • Bude-li náhradní písemná odborná práce obsahovat cizí text, obrázek, tabulku, graf, data, cizí myšlenku, nápad, názor, výsledky práce, apod. je žák povinen důsledně citovat autora, nebo uvést původní zdroj. V případě nedodržení tohoto pravidla může být práce považována za plagiát.
 • Termín odevzdání náhradní písemné odborné práce je stanoven do 29. 5. 2020.
 • Práce se odevzdává elektronicky v e-learningovém systému Moodle.
 • V případě neodevzdání náhradní písemné odborné práce ve stanoveném termínu, nebo odhalení plagiátu či jiného podvodného jednání, bude žák hodnocen nedostatečně a bude práci obhajovat v nejbližším maturitním období.
 • Práce bude hodnocena komisí složenou z vyučujících dle volby profilového odborného předmětu.

Hodonocení a vysvědčení ve školním roce 2019/2020

Škola během distanční formy studia nadále uděluje žákům známky, u kterých je však z pohledu vyučujících brán dle data jejich udělení zřetel na odlišné podmíny a formu studia v době pandemie koronaviru. Obdobně škola uděluje i pochvaly a kázeňská opatření.

Učitelé jsou povinni nadále udělovat napomenutí za neklasifikaci a zaostávání dle klasifikačního řádu školy a harmonogramu školního roku a stanovovat návrh závěrečné známky z předmětu do portálu školy. Dokud MŠMT neurčí jinak, budou závěrečné známky z předmětů na portálu školy považovány pouze za návrh známky a jejich skutečné udělení bude realizováno pouze v případě, že škole bude umožněno vydávat ročníková vysvědčení.

Odborná praxe

Odborná praxe ve firmách je ve školním roce 2019/2020 bez náhrady zrušena. Povinnost odevzdat životopisy na Moodle v termínu do 15. 4. 2020 zůstává.

Tělesná výchova a dílny

Známky na vysvědčení budou v předmětu tělesná výchova a všech dílenských předmětů stanoveny pravděpodobně na základě již proběhlé klasifikace a případně doplněny o hodnocení samostatných písemných prací u žáků, kteří zatím žádné hodnocení nezískali, nebo jejich hodnocení není dostatečné.

Úřední hodiny a pohyb osob ve školní budově

V souladu s nařízením vlády ČR k omezení pohybu osob s platností od 16.3.2020 jsou omezeny úřední a návštěvní hodiny školy takto:

Úřední hodiny pro veřejnostpondělí a středa od 9:00 do 12:00
Návštěvní hodiny pro žáky a rodičepondělí až pátek od 7:00 do 16:00
Návštěvní hodiny pro zaměstnancepondělí až pátek od 7:00 do 16:00

Ředitel školy dále nařizuje:

 • Všechny osoby musí v interiéru školy nosit roušku, nebo si jinak zakrývat ústa a nos.
 • Všechny osoby musí hlásit svůj příchod i odchod osobně na vrátnici školy.
 • Všechny osoby musí dodržovat odstup min. 2m od dalších osob.
 • Všechny osoby musí omezit dobu své návštěvy na dobu nezbytně nutnou.

Doplňující informace

 • Obědy jsou hromadně odhlášeny po celou dobu zákazu přítomnosti žáků ve školách.
 • Maturitní a imatrikulační ples byl zrušen bez náhrady.
 • Kurzy pro uchazeče pro studium se ruší po celou dobu zákazu přítomnosti žáků ve školách.
 • Potvrzení o studiu vydává sekretariát elektronicky po e-mailové žádosti na triskova@spsejecna.cz
 • Pokud si žák ponechal některé učebnice nebo sešity ve své skříňce ve škole a nyní má problém při samostudiu doma, může si individuálně tyto pomůcky ve škole ze skříňky stále vyzvednout. Doporučujeme návštěvy předem ohlásit u pana školníka na klimes@spsejecna.cz

Pravidla mimořádné výuky distanční formou pro pedagogy

Informace pro pedagogy jsou přístupné pouze po příhlášení pedagoga.