Distanční vzdělávání

Dle bodu 4.22 aktuálního školního řádu stanovuje ředitel školy od 1.9.2021 pro třídy, kde je nařízena smíšená nebo distanční výuka níže uvedená opatření a pravidla pro distanční formu studia, která souhrnně platí po celou dobu platnosti zákazu prezenční výuky všech tříd a všech oborů.

Pravidla výuky všech předmětů distanční formou pro žáky

Žákům je během distanční výuky stanoveno pět následujících povinností:

 1. Zkontrolovat, zdali mají ve svém profilu na školních stránkách správně nastavený kontaktní e-mail, který bude využíván jako jednotná komunikační platforma.
 2. Každý všední den mezi 7:30 až 9:00 zkontrolovat, zda ve své e-mailové schránce neobdrželi nové pokyny k samostudiu od vyučujících naší školy.
 3. Každý všední den plnit veškeré pokyny k samostudiu, které obdrží e-mailem od vyučujících školy. Zejména reagovat na pokyny k vypracování a odevzdání zadaných úloh, domácích úkolů apod.
 4. Dle potřeby oznámit bez zbytečných odkladů e-mailem vyučujícím, třídnímu učiteli nebo vedení školy, jakékoli překážky v plnění pokynů k samostudiu dle bodu 3. (například nevyhovující technické zázemí, chybějící licence, apod.)
 5. Dle potřeby samostatně komunikovat e-mailem se svými učiteli, nebo školou v případech, kdy bude žák cítit potřebu pokládat otázky, nebude rozumět látce, nebo bude mít jiné obtíže. Samostatně využívat literatury a ověřených elektronických informačních zdrojů k doplnění zadané látky.

Studentům maturitních ročníků důrazně doporučujeme věnovat se navíc každý den i přípravě maturitních témat a všem studentům doporučujeme, aby se min. 2x týdně věnovali libovolné sportovní činnosti.

Žádost o součinnost rodičů v době výuky distanční formou

Rodiče žáků prosíme o následující tři kroky v součinnosti se školou každý všední den:

 1. Ráno provést kontrolu, zdali si žák zkontroloval e-mail a získal pokyny k samostudiu.
 2. Stanovit s žákem dobu, po kterou se bude samostatně učit. Doporučujeme od 7:30 do 14:00 s vhodnými přestávkami.
 3. Odpoledne/večer provést kontrolu, zdali žák odevzdal vypracované úlohy a komunikoval s vyučujícími.

Hodnocení předmětů v době distanční výuky

Dle bodu 4.22 aktuálního školního řádu a bodu 1.17 klasifikačního řádu upravuje ředitel školy hodnocení následovně:

 • Škola během distanční formy studia nadále uděluje žákům známky, u kterých je však z pohledu vyučujících brán dle data jejich udělení zřetel na odlišné podmínky a formu studia. Obdobně škola uděluje i pochvaly a kázeňská opatření.
 • Při závěrečném hodnocení výsledků vzdělávání žáků je vycházeno z podkladů pro hodnocení získaných v době prezenčního i distančního studia a podpůrně také ze známek a podkladů pro hodnocení v předcházejícím pololetí. Při hodnocení jsou vždy zohledněny individuální podmínky každého žáka a také je možné přihlížet k dobrovolné pomoci žáků v období pandemie a jiným činnostem, které se přímo i nepřímo vztahují k oboru vzdělání žáka.
 • Učitelé jsou povinni nadále udělovat napomenutí za neklasifikaci a zaostávání dle klasifikačního řádu školy a harmonogramu školního roku a stanovovat návrh závěrečné známky z předmětu v informačním systému školy.
 • Podá-li žák nebo jeho zákonný zástupce písemnou žádost o komisionální přezkoušení, umožní se tomuto žákovi před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.

Evidence absence během distanční výuky

Absenci žáků eviduje třídní učitel v informačním systému školy. Je-li žák omluven, třídní učitel zadá omluvu do informačního systému školy a upozorní na tuto skutečnost učitele, kteří v dané tříde vyučují.

V předmětech vyučovaných distanční formou, kdy žák nemá zanesenou absenci v informačním systému školy, se předpokládá jeho přítomnost a může být hodnocen, včetně hodnocení za nečinnost nebo neodevzdání úlohy.

Pravidla mimořádné výuky distanční formou pro pedagogy

Informace pro pedagogy jsou přístupné pouze po příhlášení pedagoga.