Distanční vzdělávání

Dle bodu 4.22 aktuálního školního řádu stanovuje ředitel školy od 14.10.2020 níže uvedená opatření a pravidla pro distanční formu studia, která souhrnně platí po celou dobu platnosti zákazu prezenční výuky všech tříd a všech oborů. Upozorňujeme, že od 14.10.2020 již neplatí žádní výjimka pro praktickou výuku.

Pravidla výuky všech předmětů distanční formou pro žáky

Žákům je během distanční výuky stanoveno pět následujících povinností:

 1. Zkontrolovat, zdali mají ve svém profilu na školních stránkách správně nastavený kontaktní e-mail, který bude využíván jako jednotná komunikační platforma.
 2. Každý všední den mezi 7:30 až 9:00 zkontrolovat, zda ve své e-mailové schránce neobdrželi nové pokyny k samostudiu od vyučujících naší školy.
 3. Každý všední den plnit veškeré pokyny k samostudiu, které obdrží e-mailem od vyučujících školy. Zejména reagovat na pokyny k vypracování a odevzdání zadaných úloh, domácích úkolů apod.
 4. Dle potřeby oznámit bez zbytečných odkladů e-mailem vyučujícím, třídnímu učiteli nebo vedení školy, jakékoli překážky v plnění pokynů k samostudiu dle bodu 3. (například nevyhovující technické zázemí, chybějící licence, apod.)
 5. Dle potřeby samostatně komunikovat e-mailem se svými učiteli, nebo školou v případech, kdy bude žák cítit potřebu pokládat otázky, nebude rozumět látce, nebo bude mít jiné obtíže. Samostatně využívat literatury a ověřených elektronických informačních zdrojů k doplnění zadané látky.

Studentům maturitních ročníků důrazně doporučujeme věnovat se navíc každý den i přípravě maturitních témat a všem studentům doporučujeme, aby se min. 2x týdně věnovali libovolné sportovní činnosti.

Žádost o součinnost rodičů v době výuky distanční formou

Rodiče žáků prosíme o následující tři kroky v součinnosti se školou každý všední den:

 1. Ráno provést kontrolu, zdali si žák zkontroloval e-mail a získal pokyny k samostudiu.
 2. Stanovit s žákem dobu, po kterou se bude samostatně učit. Doporučujeme od 7:30 do 14:00 s vhodnými přestávkami.
 3. Odpoledne/večer provést kontrolu, zdali žák odevzdal vypracované úlohy a komunikoval s vyučujícími.

Hodnocení předmětů v době distanční výuky

Dle bodu 4.22 aktuálního školního řádu a bodu 1.17 klasifikačního řádu upravuje ředitel školy hodnocení následovně:

 • Škola během distanční formy studia nadále uděluje žákům známky, u kterých je však z pohledu vyučujících brán dle data jejich udělení zřetel na odlišné podmínky a formu studia. Obdobně škola uděluje i pochvaly a kázeňská opatření.
 • Při závěrečném hodnocení výsledků vzdělávání žáků je vycházeno z podkladů pro hodnocení získaných v době prezenčního i distančního studia a podpůrně také ze známek a podkladů pro hodnocení v předcházejícím pololetí. Při hodnocení jsou vždy zohledněny individuální podmínky každého žáka a také je možné přihlížet k dobrovolné pomoci žáků v období pandemie a jiným činnostem, které se přímo i nepřímo vztahují k oboru vzdělání žáka.
 • Učitelé jsou povinni nadále udělovat napomenutí za neklasifikaci a zaostávání dle klasifikačního řádu školy a harmonogramu školního roku a stanovovat návrh závěrečné známky z předmětu v informačním systému školy.
 • Podá-li žák nebo jeho zákonný zástupce písemnou žádost o komisionální přezkoušení, umožní se tomuto žákovi před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.

Evidence absence během distanční výuky

Absenci žáků eviduje třídní učitel v informačním systému školy. Je-li žák omluven, třídní učitel zadá omluvu do informačního systému školy a upozorní na tuto skutečnost učitele, kteří v dané tříde vyučují.

V předmětech vyučovaných distanční formou, kdy žák nemá zanesenou absenci v informačním systému školy, se předpokládá jeho přítomnost a může být hodnocen, včetně hodnocení za nečinnost nebo neodevzdání úlohy.

Individuální konzultace během distanční výuky

Od 14.10.2020 do odvolání nejsou individuální konzultace ve škole možné.

Pravidla mimořádné výuky distanční formou pro pedagogy

Informace pro pedagogy jsou přístupné pouze po příhlášení pedagoga.