Přijímací řízení

22.dubna, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V přílohách jsou uvedeni uchazeči přijatí na jednotlivé školní vzdělávací programy a nepřijatí uchazeči. Dále je v přílohách uvedeno pořadí uchazečů podle registračních čísel a podle počtu bodů.

 

Použité zkratky:

ŠVP C = školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie

ŠVP A = školní vzdělávací program  26-41-M/01 Elektrotechnika - Aplikace počítačů v automatizaci a robotice

ŠVP E = školní vzdělávací program  26-41-M/01 Elektrotechnika - Elektronické počítačové systémy

 

Zápisové lístky je třeba doručit na naši školu nejpozději desátý pracovní den po termínu 22. dubna 2014. To znamená nejpozději ve středu 7. května 2014. Při odevzdání zápisového lístku si současně zákonný zástupce převezme Rozhodnutí o přijetí a odevzdá též formulář Doplňkové údaje k přijímacímu řízení. Tento formulář jste dostali při odevzdání Přihlášky ke studiu a máte jej též v příloze.

Případné odvolání proti nepřijetí je třeba podat nejdříve 22.4.2014 a nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů po dni obdržení rozhodnutí. Doporučuji podat odvolání co nejdříve, nejlépe 22.4.2014 do 14 hodin přímo ve škole. Současně si přitom můžete vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí. Po 14 hodině budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou. Vzor odvolání jste obdrželi při odevzdání Přihlášky ke studiu a máte jej též v příloze.